ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ. Προσλήψεις

04-31/2016 Προγραμματισμός πρόσληψης εποχιακού προσωπικού 2016 σε υπηρεσία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στο Δ. Παξών
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

04-41/2016 «Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού 2016 στο Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Παξών»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

02-17/2016 «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016 στο Δ. Παξών »
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες