Προσλήψεις στον Δήμο Σκύδρας – 2 θέσεις εργασίας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας ∆ήµου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥ∆ΡΑΣ)».

1  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού.

1  ΠΕ Ψυχολόγος.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ν.Π.∆.∆ «Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Σκύδρας (Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. ΣΚΥ∆ΡΑΣ)», Κέννεντι 1, Τ.Κ. 58500 – Σκύδρα, απευθύνοντάς την στο γραφείο ∆ιεύθυνσης, υπόψιν κας Γιακουµή ∆ήµητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2381088540). 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες
– – –
Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστών/ριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
Η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας Προκηρύσσει Την πλήρωση 23 θέσεων καθαριστών / καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2017-2018
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση, (έντυπο θα παραλάβουν από το γραφείο της σχολικής επιτροπής) από τις 24/8/2017 μέχρι και τις 31/8/2017 στις 15.00, και θα την καταθέσουν στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2.- Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2016.
3.- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
4.- Βεβαίωση του Δ/ντή του Σχολείου για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ( για όσους/σες το προηγούμενο σχολικό έτος είχαν συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του σχολείου )
5.- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.
6.- Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει δικαίωμα να δηλώσει ένα και μόνο σχολείο προτίμησης