Προσλήψεις στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προσλήψεις στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Λάρισας και Λαμίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Απασχόλησης Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων

130 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Αθήνα (Ν. Αττικής) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  2

131 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς Πειραιάς (Ν. Αττικής) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  2

132 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας Λάρισα (Ν. Λάρισας) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  1

133 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Αθήνα (Ν. Αττικής) ΥΕ Νεκροτόμων  2

134 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς Πειραιάς (Ν. Αττικής) ΥΕ Νεκροτόμων  1

135 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας Λαμία (Ν. Φθιώτιδας) ΥΕ Νεκροτόμων  1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων 96, Τ.Κ.115 27- Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Μπέγκα (τηλ. επικοινωνίας: 213 1307560).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιά, Λάρισας και Λαμίας, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς, Λαρισαίων και Λαμιέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω

Η προκήρυξη