Προσλήψεις στον δήμο Θέρμης – 12 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον δήμο Θέρμης

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Θέρµης, που εδρεύει στη Θέρµη Ν. Θεσσαλονίκης

1  ∆Ε Χειριστών Καλαθοφόρων Μηχανηµάτων.

1  ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Γκρέϊντερ).

1  ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (JCB)

2  ∆Ε Οικοδόµων (Τεχνίτες).

1  ∆Ε Ηλεκτρολόγων (Εναερίτης).

2  ΥΕ Επιστάτης-Επιστάτρια Καθαριότητας.

1  ΥΕ Εργατών– Εργατριών Οικοδόµων

3  ΥΕ Οδοκαθαριστών-Οδοκαθαριστριών.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν της κ. Βασιλικής Καραµούτσιου ή Μελίνας Ραµπίδου ή Άγγελου Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-300747, 2313-300742, 2313-300743). 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη), τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.