Προσφυγικό. Προσλήψεις στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Αριθ. 11.1/14578 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3795/25.11.2016
Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 72 του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α).

Αριθμ. 1.1/6063 –ΦΕΚ B 1646 – 09.06.2016
Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 72 του N. 4375/2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

2. Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δύνανται να ανανεώνονται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η επιτακτική ανάγκη, η συνολική πάντως διάρκεια της απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16) μήνες. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης εκδίδει τη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, εκπαίδευση και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, καθώς και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο διαδίκτυο και προσλαμβάνονται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

4. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τον έλεγχο της συνδρομής των όρων πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η παράγραφος 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζεται και στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

5. Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων και ο υπολογισμός των μορίων πραγματοποιείται με βάση το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών. Ο βαθμός του βασικού τίτλου πολλαπλασιάζεται με το 40 για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και με το 20 για την κατηγορία ΔΕ, Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται για κάθε κατηγορία προσωπικού είναι σύμφωνος με τους εκάστοτε ζητούμενους από το ΑΣΕΠ τίτλους σπουδών για τις ίδιες κατηγορίες.

6. Για όλες τις κατηγορίες προσωπικού που θα προσληφθεί, θα πρέπει να ζητείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κείμενων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. Για την απόδειξη της γνώσης αυτής λαμβάνονται υπόψη τα διαλαμβανόμενα στα εκάστοτε ισχύοντα Ειδικά Παραρτήματα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ του ΑΣΕΠ. Το υπόδειγμα που θα λαμβάνεται υπόψιν θα καθορίζεται από την εκάστοτε προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού,

7. Όσοι υποψήφιοι έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξαρτήτως μορίων και εντοπιότητας. Για τον υπολογισμό των μορίων, κάθε μήνας αποδεδειγμένης εμπειρίας πολλαπλασιάζεται με το επτά (7).

8. Όσοι υποψήφιοι έχουν εντοπιότητα προτάσσονται όλων των λοιπών υποψηφίων στον πίνακα ασχέτως αριθμού μορίων που συμπληρώνουν, με εξαίρεση την περίπτωση που υποψήφιος έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για τις θέσεις στο Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν λαμβάνεται υπόψιν η εντοπιότητα.

9. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά ή προσόντα.

10. Περίληψη της ανακοίνωσης, θα δημοσιεύεται μια φορά σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας η οποία θα παραπέμπει για το πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

11. Ο τύπος του εντύπου της αίτησης που συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καθορίζεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

12. Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ως ημερομηνία υποβολής λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

13. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εντός 30 ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

14. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι υποβάλλουν παραίτηση πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται από άλλους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα της αρχικής τρέχουσας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 09-03-2016

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το Προσφυγικό

Πρόγραμμα 8μηνης απασχόλησης που αφορά 2.297 θέσεις εργασίας για ανέργους που θα στελεχώσουν άμεσα Hot spots, Κέντρα Φιλοξενίας και οποιαδήποτε άλλη δομή δημιουργηθεί, εντός της επικράτειας, για την υποστήριξη των προσφύγων, θα υλοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών/Μεταναστευτικής Πολιτικής και τους Δήμους των περιοχών.

Οι άνεργοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα στελεχώσουν τα πέντε Hot Spots στην Κω, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο, τα δύο Κέντρα Φιλοξενίας στο Σχιστό Αττικής και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, καθώς και τις υπόλοιπες δομές. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών , βρεφονηπιοκόμων , ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, σε ημερομηνία που θα ορισθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι άνεργοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, τα οποία πλέον είναι οκτάμηνης και όχι πεντάμηνης διάρκειας, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα αμείβονται επιπλέον για τη νυκτερινή τους εργασία, όπως ορίζεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε δεύτερη φάση η οποία θα περιλαμβάνει την πρόσληψη για οκτώ μήνες άλλων 2.703 ανέργων. Προς διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων του Τύπου διευκρινίζεται ότι συνολικά και στις δύο φάσεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν 5.000 ωφελούμενοι.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020, και από εθνικούς πόρους.