Προσλήψεις στον Δήμο Ζακύνθου – 6 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Ζακύνθου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

3 ΥΕ Καθαριστριών.

3 ΥΕ Μαγείρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (Δ/νση: Κρυονερίου 3, τηλ: 26950-23551) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού προσώπου και του Δήμου Ζακύνθου.

– – – – –
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

16  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

4  ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου κτήριο «ΞΕΝΙΑ» και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ξένου Διονυσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 22-9-2017.