Δημοτικές εκλογές 2023. Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων

Δημοτικές εκλογές 2023. Αποζημίωση Δικαστικών Αντιπροσώπων, γραμματέων, μελών εφορευτικής επιτροπής

 

Ηλεκτρονική εφαρμογή πληρωμής αποζημίωσης Δικαστικών Αντιπροσώπων

 

Πως πληρώνονται οι γραμματείς και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών
 

Η ΚΥΑ για την εκλογική αποζημίωση των Δικαστικών Αντιπροσώπων, γραμματέων, μελών εφορευτικής επιτροπής κλπ. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά ορίζεται αποζημίωση και για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

 

Αριθμ. 82201 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5725/29.09.2023
Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης και Οδοιπορικών εξόδων

1. Στους διοριζόμενους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, και αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, του άρθρου 74 του ν. 5043/2023 (Α’ 91), για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών απασχόλησης που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2
Αποζημίωση μελών εφορευτικών επιτροπών

1. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών του άρθρου 38 του ν. 4648/2019 (Α’ 205) για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 7 της παρούσης.
2. Το καταβαλλόμενο ποσό είναι ακατάσχετο, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 3
Καθορισμός Αποζημίωσης
(Α’ Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023)

Στους δικαιούχους αποζημίωσης των άρθρων 1 και 2 που θα εκτελέσουν καθήκοντα την Α’ Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

δ) Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 4
Καθορισμός Ημερών Αποζημίωσης
(Α’ Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023)

Α. ΕΦΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
• Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καθορίζονται επτά (7) ημέρες απασχόλησης.
• Στους αναπληρωτές Εφόρους καθορίζονται έξι (6) ημέρες απασχόλησης.

Β. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

β1. Για τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καθορίζονται ημέρες αποζημίωσης ως εξής:

i. Εννέα (9) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες, ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδος και Κως) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους.

ii. Οκτώ (8) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.
• Στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

iii. Επτά (7) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.
• Στους δικαιούχους αποζημίωσης που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους.

β2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

i. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες ήτοι στα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω) και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Σύρου και Νάξου), καθώς και στα νησιά Ικαρία του Νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του Νομού Αττικής, Γαύδος του Νομού Χανίων, Σαμοθράκη του Νομού Έβρου, Θάσος του Νομού Καβάλας, Ψαρρά και Οινούσσες του Νομού Χίου, Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος του Νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων (Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος) και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους. ii. Τέσσερις (4) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού που υπηρετούν.
• Στους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπηρετούν στους νομούς αυτούς. iii. Τρεις (3) ημέρες απασχόλησης:
• Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν.
• Στους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστι-κής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’, Β1’ Βορείου Τομέα, Β2’ Δυτικού Τομέα και Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Α’ Ανατολικής Αττικής και Β’ Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιώς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

β3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

i. Μία (1) ημέρα απασχόλησης:
• Στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.
• Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

Άρθρο 5
Δικαιούχοι προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων

Η ορισθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα αποζημίωση, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα προκαταβάλλονται στους Έφορους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, στους αντιπρόσωπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν.
β. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα της περ. i των παρ. β1. και β2. του άρθρου 4 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας που υπηρετούν.
Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που υπηρετούν στα νησιά Ρόδου, Κω, Σύρου και Νάξου και θα διοριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα εντός της έδρας τους, δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και προκαταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.
γ. Στους δικαιούχους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους εντός του νομού που υπηρετούν στην περίπτωση που για τη μετάβαση στο εκλογικό τμήμα απαιτείται χρήση ακτοπλοϊκού μέσου με καταβολή χρηματικού ποσού για εισιτήριο.

Άρθρο 6
Καθορισμός ημερών αποζημίωσης για επαναληπτικές εκλογές
(Β’ Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023)

Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90), οι αντίστοιχες ημέρες ορίζονται σε τέσσερις (4) ημέρες για τους εφόρους και τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, σε τρεις (3) ημέρες για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και σε μία (1) ημέρα για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

Άρθρο 7
Καθορισμός Αποζημίωσης
(Β’ Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023)

Στους δικαιούχους αποζημίωσης των άρθρων 1 και 2 που θα χρειαστεί να εκτελέσουν καθήκοντα σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό τριάντα ευρώ (30,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Άρθρο 8
Οδοιπορικά έξοδα αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ.

Τα οδοιπορικά έξοδα καλύπτουν τη μετάβαση από την έδρα του δικαιούχου στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο ή εφετείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους.
α. Αρμόδια όργανα
Τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση καθορίζονται με απόφαση (ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ) που εκδίδεται ως εξής:
i. Για τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών. ii. Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.
iii. Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:
• Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του Εφόρου και αντίστροφα, και
• Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύνανται να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση.
iii. Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
β. Υπολογισμός οδοιπορικών εξόδων Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:
i. Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
ii. Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.
iii. Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής – ή και ολόκληρη η διαδρομή – δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο. Το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, συναρτήσει των τοπικών κατά περίπτωση συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, όπου αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Άρθρο 9
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.τ.λ. εντός Νομού

1. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους της παρούσης.
2. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρ-χής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους, στους γραμματείς, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας όλων των εκλογικών τμημάτων και στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, η καταβολή της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αίτησης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο https://ekloges.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.
3. Οι δικαιούχοι, ο καθένας ξεχωριστά, αφού συνδε-θούν στην σχετική εφαρμογή, θα συμπληρώνουν στο πεδίο «Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρισης του IBAN», τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 που είναι συμβεβλημένοι με την υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ ΑΦΜ της ΓΓΠΣΨΔ, στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης. Η πληρωμή της αποζημίωσης, πραγματοποιείται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ.
Μέσα από την ίδια εφαρμογή οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα στάδια επεξεργασίας και πληρωμής της αποζημίωσης.
4. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται, όπως ανωτέρω, και από τον αναπληρωτή αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, στην περίπτωση που αυτός διοριστεί και εκτελέσει καθήκοντα τακτικού αντιπρόσωπου.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ. Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Η συμπλήρωση και η υποβολή από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο και,
β) Η συμπλήρωση από τον τακτικό Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωτή που θα εκτελέσει χρέη τακτικού των υποχρεωτικών πεδίων που ζητούνται και αφορούν στο ονοματεπώνυμο το ΑΦΜ ή οποίου άλλου απαραίτητου στοιχείου των Γραμματέων, των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί καθώς και των μελών της εφορευτικής επιτροπής.
6. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.τ.λ. που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.
Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να συναινέσει για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μόνο για τους σκοπούς της παρούσης επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box).

Άρθρο 10
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των εντύπων του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος II.

1. Τα Παραρτήματα I και II υποβάλλονται από τους Εφόρους αντιπρόσωπων της δικαστικής αρχής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον δικτυακό τόπο https:// ekloges.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet ή κωδικούς δημόσιας διοίκησης, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 για την Α’ Κυριακή και μέχρι την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου για την Β’ Κυριακή. Ύστερα από την οριστικοποίηση της υποβολής των παραπάνω δίνεται και η δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων αυτών.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Η συμπλήρωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι αφορά στις περιπτώσεις όπου οι τακτικοί αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής αντικαθίστανται από αναπληρωτές στην εκλογική Περιφέρεια στην οποία έχει διοριστεί ο Έφορος.
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
Η συμπλήρωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ αφορά:
α) Στις περιπτώσεις που ο Έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής Έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντά του, δικαιούται μέρος της αποζημίωσης.
Στη στήλη 7 του παραρτήματος ΙΙ ο Έφορος συμπληρώνει τον συνολικό αριθμό των ημερών αποζημίωσης, που κατά την κρίση του Εφόρου δικαιούνται να λάβουν οι δικαιούχοι των προηγούμενων εδαφίων, και θα αντιστοιχούν στις συνολικές ημέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οι ημέρες αποζημίωσης ανά δικαιούχο, όπως θα συμπληρωθούν στο Παράρτημα ΙΙ, δεν θα υπερβαίνουν τις ορισθείσες, κατά περίπτωση, ημέρες αποζημίωσης του άρθρου 4.
Στο Παράρτημα αυτό δεν συμπληρώνονται αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής που συνέδραμαν τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθοί και οι οποίοι δεν δικαιούνται διαφορετικής αποζημίωσης από τους λοιπούς αναπληρωτές δικαστικούς αντιπροσώπους.
β) Στις περιπτώσεις που ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος δεν δήλωσε παρουσία στον Έφορο της οικείας εκλογικής Περιφέρειας. Σε αυτή την περίπτωση ο Έφορος στην στήλη 7 του παραρτήματος συμπληρώνει τον αριθμό μηδέν (0).
Στις περιπτώσεις που καθήκοντα τακτικού Εφόρου θα εκτελέσει με ορισμό ο αναπληρωτής Έφορος, τότε τα παραρτήματα Ι και ΙΙ συμπληρώνει ο Έφορος που τελικά άσκησε καθήκοντα τακτικού.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης Εφόρου, ο αναπληρωτής Έφορος που ορίστηκε και άσκησε καθήκοντα τακτικού, δύναται να συμπεριλάβει στο Παραρτήμα ΙΙ τον τακτικό Έφορο που δεν εκτέλεσε πλήρως τα καθήκοντά του.
4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου Εφόρου που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ υποβάλλονται υποχρεωτικά χωρίς περιεχόμενο μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (“ΟΥΔΕΝ”).
5. Η (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ)αναλαμβάνει την επεξεργα-σία των στοιχείων του περιεχομένου των υποβληθέντων παραρτημάτων Ι και ΙΙ στο πληροφοριακό σύστημά της.
Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών από τη (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ) γίνεται με τους διατιθέμενους στην ενότητα “Επικοινωνία” τρόπους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekloges.gsis.gr.

Άρθρο 11
Περιπτώσεις μη καταβολής μέρους ή του συνόλου της αποζημίωσης στους δικαιούχους των άρθρων 1 και 2

1. Σε περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο δεν καταβληθεί μέρος ή το σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. και καταθέτει, είτε ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Σταδίου 27, 10559 Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (email: info@ ypes.gr) αίτηση ελέγχου του φακέλου με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής:
αα) Aντίγραφο του διορισμού τους.
αβ) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή αντίγραφο της απόδειξης παράδοσης του σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
αγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
αδ) Αντίγραφο διατακτικής για περιπτώσεις αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που υπηρετούν εκτός νομού.
β) Για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής:
βα) Aντίγραφο διορισμού τους.
ββ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου.
βγ) Αντίγραφο διατακτικής για περιπτώσεις αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που υπηρετούν εκτός νομού.
γ) Για τους Εφόρους και τους αναπληρωτές αυτών: γα) Αντίγραφο του διορισμού τους. γβ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
δ) Για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών:
δα) Η βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δβ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
ε) Για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών:
εα) Aντίγραφο του διορισμού τους.
εβ) Βεβαίωση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
εγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.
2. Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της παρ. 1 προκύψει υποχρέωση καταβολής αναδρομικών διαφορών ή επιπλέον ποσών από αυτά που καταβλήθηκαν αρχικά, η καταβολή πραγματοποιείται για το τρέχον οικονομικό έτος από τη (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ)και για τα επόμενα έτη από το ΥΠ.ΕΣ. με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα.
3. Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών – όπου απαιτείται -και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται το ΥΠ.ΕΣ./Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Το ΥΠ.ΕΣ. είναι επίσης αρμόδιο να διενεργεί δειγ-ματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων.
5. Το ΥΠ.ΕΣ. δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαι-ολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.
6. Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το ΥΠ.ΕΣ. επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.
7. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή της αποζημίωσης δύναται να αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
8. Το ΥΠ.ΕΣ. μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αίτηση πρέπει να γίνει αποδεκτή συμπληρώνεται το Παράρτημα ΙΙ το οποίο και αποστέλλεται προς τη (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος.

Άρθρο 12
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.τ.λ. εκτός νομού

α) Η καταβολή της αποζημίωσης καθώς και των οδοιπορικών εξόδων στους έφορους, στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών που υπηρετούν εκτός νομού, θα πραγματοποιηθεί με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο: https://ekloges.gsis.gr.
Η σύνδεση των δικαιούχων στην εν λόγω εφαρμογή θα πραγματοποιείται με την χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet. Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση, οι δικαιούχοι του παρόντος άρθρου θα πρέπει να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
1. Να συμπληρώσουν:
I. Το δικαιούμενο συνολικό ποσό της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων όπως αυτό αναγράφεται στην πρωτότυπη διατακτική που έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της παρ. α του άρθρου 8 της παρούσης.
II. Τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN),αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 που είναι συμβεβλημένοι με την υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ ΑΦΜ της ΓΓΠΣΨΔ, στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων.
III. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
2. Να επισυνάψουν στην ειδική εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης διατακτικής της παρ. α του άρθρου 8 της παρούσης στην οποία αναγράφεται ευκρινώς η φράση Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου.
3. Σε περίπτωση διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, οι δικαιούχοι του παρόντος άρθρου ακολουθούν ακριβώς την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία και επισυνάπτουν στην ειδική εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης διατακτικής στην οποία αναγράφεται ευκρινώς η φράση Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ.
β) Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να συναινέσει για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μόνο για τους σκοπούς της παρούσης επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box).
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι, οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής που ακολουθούν την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, υποβάλλουν μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, του άρθρου 9 της παρούσας, τα στοιχεία του γραμματέα, του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας όπου ο τελευταίος έχει οριστεί καθώς και των μελών της εφορευτικής επιτροπής.
γ) Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Εσωτερικών, ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή παραμένει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59 για την Α’ Κυριακή και μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59 για την Β’ Κυριακή αντίστοιχα. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης.

Άρθρο 13
Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων που διορίζονται τακτικοί
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης)

Οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι, που εισέπραξαν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά τους έξοδα και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον Έφορο ως τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσης στον δικτυακό τόπο: https://ekloges.gsis.gr. Οι δικαιούχοι της επιπλέον αποζημίωσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. α του άρθρου 8 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Εσωτερικών, ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59 για την Α’ Κυριακή και μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59 για την Β’ Κυριακή αντίστοιχα. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ./ ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης.

Άρθρο 14
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κ.τ.λ. εκτός νομού
(ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8)

Οι Έφοροι, δικαστικοί αντιπρόσωποι και αναπληρωτές αυτών, που εισέπραξαν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά τους έξοδα και λόγω λάθος υπολογισμού της αρχικώς εκδοθείσας απόφασης της παρ. α του άρθρου 8, δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση η οποία θα καταβάλλεται με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσης στον δικτυακό τόπο https://ekloges. gsis.gr. Οι δικαιούχοι της επιπλέον αποζημίωσης θα πρέπει να επισυνάψουν στην ειδική εφαρμογή σαρωμένο αρχείο σε μορφή PDF της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. α του άρθρου 8 στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ.
Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονική εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Εσωτερικών, το αργότερο μέσα σε τρείς ημέρες ύστερα από την οριστικοποίηση της αίτησης. Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την 11η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59 για την Α’ Κυριακή και μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59 για την Β’ Κυριακή αντίστοιχα. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση για το τρέχον οικονομικό έτος θα καταβληθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης.

Άρθρο 15
Ισχύς απόφασης

1. Στους δικαιούχους αποζημίωσης του άρθρου 1 που θα εκτελέσουν καθήκοντα για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που τυχόν θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2023 – 2027, και μετά το πέρας της Κυριακής 15 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90) καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:
α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες Στους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για τρεις (3) ημέρες.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για τρεις (3) ημέρες.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό εβδομήντα ευρώ (70,00 €) για μία (1) ημέρα αποζημίωσης.
δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό τριάντα ευρώ (30,00 €) για μία (1) ημέρα αποζημίωσης.
ε. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, την επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 90 του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90), οι αντίστοιχες ημέρες καθορίζονται σε τέσσερις (4) ημέρες για τους εφόρους και τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, σε τρεις (3) ημέρες για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και σε μία (1) ημέρα για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
2. α. Τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων της δικα-στικής αρχής και τους εφόρων αυτών που θα εκτελέσουν καθήκοντα για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που τυχόν θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2023 – 2027, καταβάλλονται από το ΥΠ.ΕΣ. με τακτικό χρηματικό ένταλμα μετά τη διενέργεια των εκλογών.
β. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. μετά τη διενέργεια των εκλογών.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα με την απόφα-ση αυτή και για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που τυχόν θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2023 – 2027 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4804/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 90).

Άρθρο 16
Βοηθός τακτικού Αντιπροσώπου

Σε περίπτωση, που κατόπιν παραγγελίας του οικείου Εφόρου, αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος κληθεί να συνδράμει τακτικό δικαστικό αντιπρόσωπο ως βοηθός, η αποζημίωση του τελευταίου δεν διαφοροποιείται από την ορισθείσα, κατά περίπτωση, στα άρθρα 2 και 3 αποζημίωση του αναπληρωτή δικαστικού αντιπροσώπου.

Άρθρο 17
Μη εκτέλεση καθηκόντων

α. Μη εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. που έχουν προεισπράξει την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα.
Οι Έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται με την παρούσα, και δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα κάνουν στον αρμόδιο Έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), τα παρακάτω – κατά περίπτωση – δικαιολογητικά:
i. Μη μετάβαση – Μη εμφάνιση.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. δεν μεταβούν ή δεν εμφανιστούν για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το συνολικό ποσό που εισέπραξαν σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών- Τομέας Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης) το διπλότυπο κατάθεσης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε την δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.
ii. Μετάβαση και μη εκτέλεση καθηκόντων.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν αλλά δεν εκτελέσουν καθήκοντα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1. Τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους σύμφωνα με το ποσό που αναγράφεται στη διατακτική τους και,
2. Διπλότυπο κατάθεσης του υπολοίπου ποσού σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για (α) αποζημίωση δύο ημερών και (β) του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.
iii. Μετάβαση και μερική εκτέλεση καθηκόντων λόγω ασθένειας.
Σε περιπτώσεις που Δικαστικοί Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής κ.λπ. μεταβούν στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους εκτελέσουν μερικώς τα καθήκοντά τους υποχρεούνται να προσκομίσουν τα κάτωθι:
1. Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.
2. Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους.
Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέα Εσωτερικών, αφού λάβει και ελέγξει τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και σε συνδυασμό με τις αναφορές των Εφόρων της δικαστικής αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II), αποφαίνεται για το ύψος του ποσού που ο δικαιούχος θα πρέπει να επιστρέψει σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εν συνεχεία να υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν κατατεθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, το ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
β. Μερική εκτέλεση καθηκόντων αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ. εντός νομού.
Στους Εφόρους, δικαστικούς αντιπρόσωπους κ.τ.λ. που έχουν διορισθεί εντός του νομού που υπηρετούν και εκτελέσουν μόνο μερικώς τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, ο οικείος Έφορος, σύμφωνα με την κρίση του, συμπληρώνει την αίτηση του παραρτήματος ΙΙ με τις ημέρες αποζημίωσης, που τους αναλογούν, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 10 της παρούσης.

Άρθρο 18
Αναφορά Εφόρων

Οι Έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να αναρτήσουν στη σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekloges.gsis.gr, την αναφορά τους υπογεγραμμένη και σαρωμένη σε μορφή PDF προς το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέα Εσωτερικών (Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης), έως τις 13/10/2023 για την Α’ Κυριακή και έως τις 20/10/2023 για την Β’ Κυριακή, συνοδευόμενη από τα Παραρτήματα I και II που έχουν ήδη υποβληθεί, με σαφή διαχωρισμό των κατωτέρω περιπτώσεων:
α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα στα οποία διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμο τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους.
β) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, δεν εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμο τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους.
γ) Προκειμένου για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, που μετέβησαν, στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, αλλά λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, εκτέλεσαν μερικώς τα καθήκοντά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον Α.Φ.Μ. τους και την ιδιότητά τους. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει, μέσα στο έγγραφο της αναφοράς τους, και μία πιο λεπτομερής καταγραφή της κάθε περίπτωσης (ώρα απαλλαγής καθηκόντων κ.τ.λ.) σε συνδυασμό με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσης.
δ) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων που δεν χρειάστηκε να ασκήσουν καθήκοντα, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησής τους.

Άρθρο 19
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων

α. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

β. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης