Διοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την απλούστευση των διαδικασιών

Διοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την απλούστευση των διαδικασιών

Η διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Απλούστευση των Διαδικασιών»
Η διοικητική κωδικοποίηση εκπονήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» με Α/Α1 της Πράξης «Δράσεις Διοικητικής Κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» με κωδ. ΟΠΣ 5030291 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Για την εκπόνηση της κωδικοποίησης έγινε νομική επεξεργασία των νομοθετημάτων με αφετηρία αναφοράς το 46ο Τεύχος της «Εβδομαδιαίας Ενημέρωσης Νομοθεσίας» (από 12/11/2018 έως 16/11/2018) που εκδίδεται από το Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και είναι δημοσιευμένο στον εξής σύνδεσμο:

http://www.minadmin.gov.gr/?p=32998

Η παρουσίαση της κωδικοποίησης ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από το Τμήμα Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Φέρεται σε γνώση των χρηστών της παρούσας διοικητικής κωδικοποίησης ότι αυτή αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Πίνακας περιεχομένων
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 8

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2539 της 3/4.12.1997 (Α΄ 244) 8
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3200 της 5/9.12.2003 (Α΄ 281) 10
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3230 της 11/11.2.2004 (Α΄ 44) 10
4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3242 της 24/24.5.2004 (Α΄ 102) 12
5. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6596 της 31.3/13.4.2005 (Β΄ 483) 13
6. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841 της 19/21.4.2005 (Β΄ 539) 16
6. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3613 της 21/23.11.2007 (Α΄ 263) 18
7. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3844 της 29.4/3.5.2010 (Α΄ 63) 19
8. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4048 της 23/23.2.2012 (Α΄ 34) 20

Β. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 21

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3345 της 16/16.6.2005 (Α΄ 138) 21
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4250 της 26/26.3.2014 (Α΄ 74) 21
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4325 της 11/11.5.2015 (Α΄ 47) 23

Γ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 24

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1599 της 10/11.6.1986 (Α΄ 75) 24
2. ΝΟΜΟΣ υπ’αριθ. 2690 της 5/9.3.1999 (Α΄ 45) 26
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4325 της 11/11.5.2015 (Α΄ 47) 27

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 27

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1599 της 10/11.6.1986 (Α΄ 75) 27
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2539 της 3/4.12.1997 (Α΄ 244) 28
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2672 της 24/28.12.1998 (Α΄ 290) 28
4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3200 της 5/9.12.2003 (Α΄ 281) 32
5. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3230 της 11/11.2.2004 (Α΄ 44) 32

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 33

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1943 της 10/11.4.1991 (Α΄ 50) 33
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2690 της 5/9.3.1999 (Α΄ 45) 35
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3230 της 11/11.2.2004 (Α΄ 44) 37
4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3242 της 24/24.5.2004 (Α΄ 102) 38
5. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αριθ. ΔΔΟ/Φ.145.10.01/8443 της 19/31.8.2004 (Β΄ 1327) 40
6. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 114 της 23/30.6.2005 (Α΄ 165) 41
7. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Δικαιοσύνης αριθ. 82840 της 7.9/21.10.2005 (Β΄ 1461) 41
8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ. 2292 της 29.9/3.2.2014 (Β΄ 204) 42

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 43

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1558 της 17/26.7.1985 (Α΄ 137) 43
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1892 της 31/31.7.1990 (Α΄ 101) 44
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1943 της 11/11.4.1991 (Α΄ 50) 45
4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3242 της 24/24.5.2004 (Α΄ 102) 46
5. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 63 της 22/22.4.2005 (Α΄ 98) 47
6. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 104 της 9/15.6.2005 (Α΄ 137 Διόρθ. σφλμ. στο Α΄ 175) 48
7. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 92 της 27.4/8.5.2006 (Α΄ 95) 51
8. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 216 της 6/13.10.2006 (Α΄ 218) 52
9. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4250 της 26/26.3.2014 (Α΄ 74) 55
10. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 64 της 28.4/5.6.2014 (Α΄ 106) 55
11. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4440 της 2/2.12.2016 (Α΄ 224) 60

Ζ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 60

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1599 της 11/11.6.1986 (Α΄ 75) 60
2. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Οικονομικών αριθ. 1068985/900/Τ&Ε.Φ. της 12/25.7.2001 (Β΄ 950) 62
3. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13190 της 1/16.7.2002 (Β΄ 896) 64
4. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/16959 της 10/12.9.2002 (Β΄ 1189) 66
5. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 της 25.9/1.10.2002 (Β΄ 1276) 68
6. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/13767 της 16/22.7.2003 (Β΄ 1004) 72
7. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3230 της 11/11.2.2004 (Α΄ 44) 73
8. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6984 της 3/18.4.2006 (Β΄ 480) 74
9. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 της 13/13.6.2012 (Β΄ 1876) 76
10. ΑΠΟΦΑΣΗ Αναπλ. Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθ. Φ.15/11/18221 της 8/23.6.2015 (Β΄ 1224) 79
Η. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 80

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3242 της 24/24.5.2004 (Α΄ 102) 80
2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 114 της 23/30.6.2005 (Α΄ 165) 81

Θ. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 85

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1599 της 10/11.6.1986 (Α΄ 75) 85
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 2690 της 5/9.4.1999 (Α΄ 45) 85
3. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/5185 της 16/23.3.2005 (Β΄ 373, Διόρθ. σφλμ. Β΄ 677/19.5.2005) 88
4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3448 της 15/15.3.2006 (Α΄ 57) 90
5. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 της 18.8-13.9.2006 (Β΄ 1309) 91
6. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Εξωτερικών – Εθνικής Άμυνας – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Έργων – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δικαιοσύνης – Πολιτισμού – Τουριστικής Ανάπτυξης – Μεταφορών και Επικοινωνιών – Δημόσιας Τάξης – Εμπορικής Ναυτιλίας – Μακεδονίας Θράκης – Αιγαίου και Νησιώτικης Πολίτικης – Επικρατείας αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854 της 10/11.7.2007 (Β΄ 1171) 93
7. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4325 της 11/11.5.2015 (Α΄ 47) 95

Ι. ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΕΩΝ 96

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3861 της 9/13.7.2010 (Α΄ 112) 96

ΙΑ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 97

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3853 της 15/17.6.2010 (Α΄ 90) 97
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3982 της 16/17.6.2011 (Α΄ 143) 98
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4072 της 11/11.4.2012 (Α΄ 86) 143
4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4210 της 21/21.11.2013 (Α΄ 254) 144
5. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4250 της 26/26.3.2014 (Α΄ 74) 144
6. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αριθ. 323/4883 της 16-22.1.2015 (Β΄ 163) 147
7. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/29/29422 της 14/17.9.2015 (B΄ 2020) 152
8. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αριθ. οικ.81540/1445/Φ.4.2 της 28/31.12.2015 (B΄ 2984) 154
9. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4369 της 24/27.2.2016 (Α΄ 33) 158
10. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4441 της 6/6.12.2016 (Α΄ 227) 158
11. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μεταναστευτικής Πολιτικής αριθ. 63577 της 13/21.6.2018 (Β΄ 2380, Διόρθ. Σφλμ. Β΄ 2681 της 6.7.2018) 170

ΙΒ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΚΕΠ / ΕΚΕ 192

1. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3013 της 1/1.5.2002 (Α΄ 102) 192
2. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3202 της 10/11.12.2003 (Α΄ 284) 198
3. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3242 της 24/24.5.2004 (Α΄ 102) 198
4. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3448 της 15/15.3.2006 (Α΄ 57) 199
5. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3844 της 3.5.2010 (Α΄ 63) 201
6. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3852 της 4/7.6.2010 (Α΄ 87) 203
7. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3853 της 15/17.6.2010 (Α΄ 90) 204
8. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 3863 της 15/15.7.2010 (Α΄ 115) 204
9. ΑΠΟΦΑΣΗ Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/29/29422 της 14/17.9.2015 (Β΄ 2020) 205
10. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 4325 της 11/11.5.2015 (Α΄ 47) 207

Διοικητική Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»