Δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και από οφειλέτες

Δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ μέσω διαδικτύου και από οφειλέτες

Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 4603/2019
Η σχετική εγκύκλιος ΕΦΚΑ και οι απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτήσεων

ΕΦΚΑ

Αθήνα: 08/04/2019
Α.Π.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 18

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του N.4603/2019 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/14-03-2019), με τις οποίες ορίζεται ότι «Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3846/2010 (Α΄ 66), καταργείται» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις των εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, καθώς δεν κατέβαλαν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, η υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας, υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Προς απόδειξη της προσκόμισης των Α.Π.Δ., θα αποδίδεται στα ανωτέρω πρόσωπα, αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία παραλαβής.

Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση από τις Τοπικές Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α., ως προς τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τοπικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αντλούν από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τα κάτωθι στοιχεία απασχόλησης:

• Έντυπο Ε3 Αναγγελίες Πρόσληψης.
• Έντυπο Ε4 Πίνακες Προσωπικού Ετήσιου ή Συμπληρωματικού Ετήσιου Συμπληρωματικού Ωραρίου ή Τροποποιητικού Αποδοχών.
• Έντυπο Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και εκ Περιτροπής Εργασίας.
• Έντυπο Ε7 Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου.
• Έντυπο Ε5 Οικειοθελείς Αποχωρήσεις Μισθωτών.
• Έντυπο Ε6 Καταγγελίες Εργασιακών Συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, που δεν είναι εφικτή η άντληση τους από το από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, θα αναζητούνται εγγράφως από τον εργοδότη.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζεται η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), των ετών για τα οποία υποβάλλονται Α.Π.Δ. και να ελέγχεται μέσω της Διασύνδεσης:

I. Αν το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι ενεργό κατά το χρόνο υποβολής των Α.Π.Δ.,

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.II. Αν έχει δηλωθεί παύση εργασιών της επιχείρησης και πότε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των Α.Π.Δ., είναι η διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης μέσω Επιτοπίου Ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ο έλεγχος των προσκομισθέντων στοιχείων απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.

Τονίζεται ότι, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να εξετάζουν την υποβολή όλων των απαιτητών Α.Π.Δ., υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης απασχόλησης κατά το διάστημα αυτό.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη υποβολή, ενδιάμεσων περιόδων, των υποβληθεισών Α.Π.Δ., εφόσον απορρέει η υποχρέωση αυτή λόγω απασχόλησης, να προβαίνουν:

• Στην αναζήτησή τους από τον εργοδότη, κατόπιν προσκλήσεως με αποδεικτικό παραλαβής,

• Εφόσον ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να διενεργηθεί έκτακτος ουσιαστικός έλεγχος, για την αυτεπάγγελτη ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων.

3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Α. Η καταχώρηση των Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (οίκοθεν ακύρωση των Π.Ε.Π.Ε.Ε. για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.), για τις μισθολογικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, ήτοι για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων έως τον 02/2019, εφόσον υποβληθούν (πρωτοκολληθούν) έως τις 10/05/2019.

Β. Για τις Α.Π.Δ. που θα υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του αρθρ. 9 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ. Α΄/12-2-2004) και του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ. Α΄/11-4-2012), όπως ισχύουν.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Μετά την καταχώρηση των Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα ανωτέρω για την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής τους μέσω διαδικτύου, θα αποστέλλεται έγγραφο προς τη Δ/νση Εισφορών Μισθωτών – Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax 210-5236558), ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Προς διευκόλυνσή σας παρατίθεται παράδειγμα ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου ενεργοποίησης Α.Π.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Μέχρι την ενεργοποίηση, η υποβολή των Α.Π.Δ. θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της απασχόλησης, μήνα.

Εφόσον οι Α.Π.Δ. υποβληθούν εκπρόθεσμα, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι οδηγίες των Γενικών Εγγράφων της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., περί της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εξακολουθούν να ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις:

– Μη πραγματικής απασχόλησης (εικονική ασφάλιση). (Ε40/196/27-04-2010, Ε41/42/7-2-2011, Γ99/1/87/20-5-2011, Ε40/463/6.7.2011, Ε40/740/23.11.2011)
– Μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης. (Γ99/1/13/16.1.2012)

Β. Στην περίπτωση που οι Α.Π.Δ. δεν υποβληθούν από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης αλλά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. λογιστή), η εξουσιοδότηση θα πρέπει να ελέγχεται ως προς:
-το λόγο για τον οποίο προσκομίζεται,
-την ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής,
-τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.) καθώς και
-την ιδιότητα ή τη σχέση του εξουσιοδοτούμενου με την επιχείρηση.

Γ. Σε ότι αφορά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης, τη διαχείριση των υποβληθεισών Καταγγελιών από τους εργαζόμενους σε βάρος των επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, που εκκρεμούν καθώς και των ήδη διεκπεραιωμένων Καταγγελιών, θα δοθούν σχετικές οδηγίες, από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ε.Φ.Κ.Α..
 

ΕΦΚΑ – τέσσερις ερωτήσεις-απαντήσεις για την κατάργηση του μέτρου αναστολής υποβολής της ΑΠΔ με το άρθρο 66 του νόμου 4603/2019

Σχετική η εγκύκλιος 18/2019

1. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν την κατάργηση του μέτρου της Αναστολής, είχα ήδη προσκομίσει στην Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας μου, Α.Π.Δ. απαιτητών μισθολογικών περιόδων, οι οποίες δεν είχαν καταχωρηθεί. Θα πρέπει να τις προσκομίσω εκ νέου;

Δεν χρειάζεται, ο αρμόδιος υπάλληλος Ε.Φ.Κ.Α. τις καταχωρεί όπως έχουν προσκομιστεί. Θα πρέπει όμως να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο (στοιχεία απασχόλησης εφόσον δεν μπορούν αντληθούν από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, Φ.Μ.Υ. κλπ).

2. Υπάρχει υποχρέωση καταβολής συγκεκριμένου ποσού ασφαλιστικών εισφορών κατά την προσκόμιση των Α.Π.Δ.., προκειμένου ο υπάλληλος να τις καταχωρήσει στο Ο.Π.Σ./τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.;

Όχι, ο αρμόδιος υπάλληλος Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να καταχωρήσει τις υποβληθείσες Α.Π.Δ., διαπιστώνει το πραγματικό της απασχόλησης μέσω Επιτοπίου Ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ελέγχει τα προσκομισθέντα στοιχεία απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.

3. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση ή με την καταχώρηση των απαιτητών Α.Π.Δ.;

Η ενεργοποίηση θα πραγματοποιηθεί μετά την καταχώρηση των Α.Π.Δ..

4. Θέλω να υποβάλλω Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 01/2019 & 02/2019 στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία ΕΦΚΑ επειδή μου έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, λόγω Μακρόχρονης Διακοπής Απασχόλησης. Θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις

Ναι, καθώς η μη επιβολή κυρώσεων αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ή εργοδότες στους οποίους ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.