Εφορευτικές επιτροπές για τις Ευρωεκλογές 2014 στο έδαφος των λοιπών κρατών της ΕΕ

ευρωεκλογές 2014Αριθμ. 13704 – ΦΕΚ Β 851 – 07.04.2014

Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2014, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄ 40).
β. Του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 188).
γ. Του άρθρου 128 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και ειδοποιούνται για τον διορισμό τους από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

2. Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής οφείλουν να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ειδοποιώντας αμέσως για την άφιξή τους τον επόπτη εκλογών και την αρμόδια πρεσβευτική ή προξενική αρχή.

3. Οι εκλογείς – τακτικά και αναπληρωματικά – μέλη των εφορευτικών επιτροπών διορίζονται οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας.

Η πρεσβευτική ή προξενική αρχή ειδοποιεί αμέσως τα διοριζόμενα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, γνωστοποιώντας τους ταυτόχρονα το εκλογικό τμήμα και κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο και θα πρέπει να παρουσιαστούν, μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας για ανάληψη των καθηκόντων τους.

4. Η κλήρωση των παραπάνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η ημέρα και ώρα της κλήρωσης γνωστοποιείται με ανακοίνωση των πρεσβευτικών ή προξενικών αρχών και τοιχοκολλείται στα καταστήματα των αρχών αυτών, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και ανακοινώνεται αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρεσβευτή ή τον Πρόξενο και τον κατά βαθμό αμέσως επόμενο στην ιεραρχία του προσωπικού της Πρεσβείας ή του Προξενείου.

5. Όλα τα κληρωθέντα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισμό τους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα ψηφοφορίας και υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ