Οδηγίες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας τον Δεκέμβριο 2020

Οδηγίες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας τον Δεκέμβριο 2020

Οδηγίες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για την καταβολή των 534 ευρώ

 

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αθήνα 8/12/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ή ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. οικ. 49989/1266/4-12-2020 (Β’ 5391) κοινή υπουργική απόφαση αναφορικά με τις δηλώσεις υποβολής των αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση προσδιορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για όλο τον μήνα Δεκέμβριο για τις κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της εν λόγω ΚΥΑ που αφορά τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 1/12/2020 μέχρι 14/12/2020.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της εν λόγω ΚΥΑ που αφορά επιχειρήσεις με ΚΑΔ 59.13.11.02 αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 7/12/2020 μέχρι 14/12/2020, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής. Οι επιχειρήσεις με τον συγκεκριμένο ΚΑΔ από 1/12/2020 έως 6/12/2020 θεωρούνται πληττόμενες.

Σημειώνουμε ότι για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και ως 31/12/2020, τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β με τα αντίστοιχα ΚΑΔ θα επικαιροποιηθούν με νεότερη απόφαση σύμφωνα με την πορεία της επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας.

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ και Δ της εν λόγω ΚΥΑ που αφορούν τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 7/12/2020 έως 31/12/2020 και από 1/12/2020 έως 31/12/2020 αντίστοιχα.

  

3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας, τόσο των επιχειρήσεων των οποίων έχει απαγορευτεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, όσο και των επιχειρήσεων που πλήττονται είναι κοινή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ και ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ 8/12/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 ΑΠΟ 8/12/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2020

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι των οποίων συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν και οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο δεν προβαίνουν σε καμία δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παρά μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν μισθώματα ή ΙΒΑΝ. Επίσης, δεν απαιτείται δήλωση ακόμη και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει τη σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή κατά τον μήνα Δεκέμβριο .

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ κατά τον μήνα Δεκέμβριο, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη του, στο ως άνω οριζόμενο διάστημα.

4. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είναι δυνατή η υποβολή αρχικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, ως εξής:

– Υποβολή Δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας με βάσει τον ΚΑΔ – επιλογή ΚΑΔ

Κατά την καταχώρηση των αρχικών στοιχείων του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ» (μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] > [Δηλώσεις Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας] > [Εισαγωγή]), εμφανίζεται στη δήλωση ως υποχρεωτικό πεδίο η συμπλήρωση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ο ΚΑΔ επιλέγεται από τη διαθέσιμη λίστα επιλογής. Στην εν λόγω λίστα εμφανίζεται το σύνολο των ΚΑΔ της επιχείρησης που έχουν δηλωθεί στο TAXIS με αύξουσα ταξινόμηση. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν εργαζόμενοι στην επιχείρηση που υπάγονται σε διαφορετικούς ΚΑΔ, υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις, για κάθε ΚΑΔ.

– Υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας βάσει ΚΑΔ – Καθορισμός χρονικών διαστημάτων αναστολής

Οι επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι κλειστό από δημόσια αρχή και στη συνέχεια είναι πληττόμενο για το υπόλοιπο του μήνα, τότε υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο- δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό από δημόσια αρχή αντίστοιχα).

Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή είναι πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Αν για παράδειγμα το δηλούμενο ΚΑΔ της επιχείρησης

–  είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 1/12 έως 14/12/2020, τότε υποβάλλεται μια αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας υποχρεωτικά το διάστημα από 1/12/2020 έως 14/12/2020.

–  είναι πληττόμενο για το διάστημα από 15/12 έως 31/12/2020, υποβάλλεται μία αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά», όπου τα δηλωθέντα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους δεν μπορούν να είναι «εκτός» του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον -άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες