Εγκύκλιος – οδηγίες για τις επαναληπτικές περιφερειακές εκλογές 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧΝ-9ΔΖ
Αθήνα 19 Μαΐου 2014
Αριθ. πρωτ.: 20286

Εγκύκλιος: 29

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014»

Όπως ήδη γνωρίζετε, μετά τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 θα επαναληφθεί η ψηφοφορία σε ορισμένες περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137 παρ.1 και 139 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” ( ΦΕΚ 87 Α) επειδή κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, όπως προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.

Για την επαναληπτική αυτή ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014, μόνο μεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (18.5.2014), με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα.

3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο σύμβουλο, δεδομένου ότι, η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες των δύο (2) συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.

Οι συνδυασμοί που θα συμμετάσχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, οφείλουν μέσω του οικείου αντιπεριφερειάρχη να παραδώσουν έγκαιρα τον απαραίτητο αριθμό ψηφοδελτίων στον οικείο δήμαρχο.

4. Όμοιο εκλογικό υλικό με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ψηφοφορία, θα χρησιμοποιηθεί και στην επαναληπτική, με εξαίρεση το βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών, το οποίο δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγξετε την επάρκεια του εκλογικού υλικού και να φροντίσετε για τη συμπλήρωσή του, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις.

Το εκλογικό υλικό, θα πρέπει να παραδοθεί στους οικείους δήμους, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22.5.2014.

5. Για την επαναληπτική ψηφοφορία, οι οικείες δημοτικές αρχές, πρέπει να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν πρόγραμμα εκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.

Στο πρόγραμμα θα αναφέρεται το όνομα των συνδυασμών και των υποψηφίων περιφερειαρχών που μετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, με τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.

6. Για όλα τα παραπάνω θέματα, παρακαλούμε να ενημερώσετε:

α) τους δημάρχους της περιφέρειάς σας

β) τους εκλογείς και τους υποψηφίους κ.λπ., μέσω ευρείας δημοσιότητας για τα θέματα που θίγονται στην παρούσα εγκύκλιο.

γ) τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την τήρηση της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας.

7. Ο τρόπος μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιό μας η οποία θα σας αποσταλεί άμεσα. Για την μετάδοση θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα έντυπα μετάδοσης των αποτελεσμάτων που έχετε λάβει.

Σημειώνεται ότι, η σειρά αναγραφής των συνδυασμών και των υποψηφίων περιφερειαρχών στα ανωτέρω έντυπα μετάδοσης των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής ψηφοφορίας από τους δικαστικούς αντιπροσώπους προς τους Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νομών, καθώς και η σειρά ανακοίνωσης του αποτελέσματος αυτού προς το Υπουργείο είναι σύμφωνη με τη σειρά ανακήρυξης των συνδυασμών.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα καταστήματα των ΟΤΑ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους αρμοδιότητα.

8. Στους κ.κ. αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, θέτουμε υπόψη τα εξής:

α. Οι παραλειφθέντες εκλογείς, θα ψηφίσουν με πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων, το οποίο χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το δήμο τους και το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014».

β. Οι παραλειφθέντες υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ψηφίσουν με τη σχετική βεβαίωση η οποία χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο από το δήμο στον οποίο υπέβαλε την αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

Σημειώνεται ότι οι εκλογείς των ανωτέρω περιπτώσεων θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση που υπογράφουν και οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς.

γ. Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς, δίπλα στο όνομα των οποίων στον εκλογικό κατάλογο, θα υπάρχει η ένδειξη Δ, θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα, στην οποία, θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του εκλογέα και ιδιαίτερα ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο.

Στη δήλωση αυτή, συμπληρώνεται στο τέλος από τον εκλογέα η φράση: «Επίσης ότι άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα την Κυριακή 18.5.2014 σ’ αυτό το ίδιο εκλογικό τμήμα».

Τα ανωτέρω (α) πιστοποιητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων και παραλειφθέντων εκλογέων, πρέπει να αποσταλούν στα οικεία Πρωτοδικεία, σε ξεχωριστό φάκελο από το λοιπό εκλογικό υλικό.

δ. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν μόνο για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών και όχι των περιφερειακών.

9. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, για την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων η Περιφέρεια Αττικής θα ενημερώνεται σχετικά από τους δήμους, οι οποίοι θα αποστέλλουν fax στην Περιφέρεια.

10.Τέλος, παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου:

α) Στους κ.κ. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς σας
β) Στους δήμους της περιφέρειάς σας
γ) Στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς σας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ