Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 – ΦΕΚ Β 1774 – 17.06.2016
Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους