ΕΚΑΣ. Από 1-1-2014 καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους

ekasΜε την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθρου 34 Ν.4111/2013,ΦΕΚ Α 18/25.1.2013 (Διόρθ. σφαλμ. ΦΕΚ Α 33/7.2.2013) ορίζεται ότι:

«Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.»

Σχετικά:

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)