Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

Αριθμ. Φ. 122.1 /48 /53249/Ζ2 – ΦΕΚ B 702 – 24.04.2015

Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας για καθηγητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ, λέκτορες των Πανεπιστημίων, Καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), ερευνητές και τακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, ΑΕΑ και ερευνητικών κέντρων / φορέων

Ορισμός και δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας

1. Ως ακαδημαϊκή ταυτότητα ορίζεται η ταυτότητα που αποδεικνύει την ιδιότητα του κατόχου της στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα / ερευνητικό φορέα.

2. Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι:

α) Οι καθηγητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ, οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ

β) Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των ΑΕΙ, ΑΕΑ και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου