Έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικεία Λιμενική Αρχή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας
2. Έντυπο επαγγελματικής ατομικής άδειας αλιείας από τη Λιμενική Αρχή (… EURO).
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. (Ζητείται από την Λιμενική Αρχή)
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται: Δεν εξασκώ επάγγελμα το οποίο να αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 1361/83 και στις κατά καιρό εκδοθέντες εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το επάγγελμα που κατά περιόδους ασχολούμαι είναι_______________. Το μηνιαίο εισόδημά μου από αυτό είναι_________________. Υποβάλλω δικαιολογητικά για έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας για πρώτη φορά. Δεν έχω στην κατοχή μου ερασιτεχνική ατομική άδεια αλιείας και δεν είμαι ιδιοκτήτης σκάφους το οποίο έχει ερασιτεχνική άδεια αλιευτικού σκάφους.
5. Δύο φωτογραφίες.
6. Τριπλότυπο ΜΤΝ …. EURO.
7. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ …….. EURO.
8. Γραπτή συναίνεση Α/Κ – Αγροτικού Συλλόγου.
9. Βεβαίωση αποδοχών από το ταμείο τους (για συνταξιούχους).
10. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή άλλο αποδεικτικό που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος
είναι άνεργος (για άνεργους)
11. Κάρτα ανεργίας (για άνεργους).
12. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
13. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
14. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.

– Η επαγγελματική ατομική άδεια αλιείας εκδίδεται μόνο σε Έλληνες πολίτες και πολίτες ΕΕ.

– Επίσης αυτός που αιτεί την έκδοση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας δεν θα πρέπει να είναι κάτοχος ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας και ερασιτεχνικού
σκάφους το οποίο είναι εφοδιασμένο με ερασιτεχνική άδεια αλιευτικού σκάφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.