Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Υπόχρεοι και προθεσμία για τη δήλωση του θανάτου

Αρμόδια υπηρεσία είναι ο Οικείος Δήμος
Δικαιολογητικά

α. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το ΚΕΠ)

β. Αστυνομική Ταυτότητα

γ. Βεβαίωση του γιατρού ή του νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού*

Παρατηρήσεις

*Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του δικαιολογητικού (γ), αρκεί γραπτή πιστοποίηση της οικείας αστυνομικής αρχής.

Διαδικασία

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.

Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση ο διευθυντής (με έγγραφη δήλωση).

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Χρόνος

Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου