ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Πρόσληψη επιστημονικών και άλλων συνεργατών

Προκηρύσσονται 25 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υλικών και Διατάξεων με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Υγεία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό»  στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»- οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε και Νεαπόλεως 27, 15341 Αγία Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με την ένδειξη:«Αίτηση για την α.π. 015/2017-2562 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης …», στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Μερόπη Σανοπούλου στα τηλέφωνα 210-6503785 ή 210-6503661 και στο

e-mail: [email protected]