Εκλογές 2014. Δικαστικοί αντιπρόσωποι. Εκλογική αποζημίωση. Οδοιπορικά

Εκλογές 2014. Δικαστικοί αντιπρόσωποι. Εκλογική αποζημίωση. Οδοιπορικά

Δημοτικές, Περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές 2014. Η εκλογική αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων και των γραμματέων
Αριθμ. 18989 – ΦΕΚ Β 1189 – 10.05.2014

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ Α
Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων
1. Στους διοριζόμενους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:
α) Για τη μετάβαση και επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και
β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λ.π, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 19550 – ΦΕΚ Β 1238 – 15.05.2014)

Άρθρο 2

Δικαιούχοι Αποζημίωσης εντός Νομού
Στους δικαιούχους αποζημίωσης του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα και για δέκα (10) ημέρες
Στους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση, αλλά σε κάθε περίπτωση για μια ημέρα λιγότερη.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα και για εννέα (9) ημέρες.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για έξι (6) ημέρες.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014.

Άρθρο 3
Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ. β και για δώδεκα (12) ημέρες. Στους αναπληρωτές τους καταβάλλεται η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για έξι (6) ημέρες.

Άρθρο 4
Μετακινήσεις αντιπροσώπων δικαστικής αρχής σε προορισμούς με συγκοινωνιακές δυσχέρειες
Α). Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους, στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδος και Κως), καθώς και στα νησιά Ικαρία του νομού Σάμου, Κύθηρα και Αντικύθηρα του νομού Αττικής, Γαύδος του νομού Χανίων, Σαμοθράκη του νομού Έβρου, Θάσος του νομού Καβάλας, Ψαρρά και Οινούσες του νομού Χίου, Λήμνος και Αγίος Ευστράτιος του νομού Λέσβου, στα νησιά των Βορείων Σποράδων και των άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ. β και για δώδεκα (12) ημέρες λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών.

β) Στους αναπληρωτές των προαναφερομένων δικαιούχων καταβάλλεται η ίδια ημερήσια αποζημίωση αλλά σε κάθε περίπτωση για μια (1) ημέρα λιγότερη.

γ) Ειδικά για τα νησιά Ρόδος και Κως, το ανώτατο όριο ημερών αποζημίωσης, για τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και τους αναπληρωτές τους, ορίζεται σε εννέα (9) ημέρες και έξι (6) ημέρες αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής σε εκλογικά τμήματα της Επικράτειας όπου θα διεξαχθούν εκλογές αποκλειστικά για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014
Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που ασκούν τα καθήκοντά τους σε εκλογικά τμήματα της Επικράτειας όπου διεξάγεται ψηφοφορία αποκλειστικά και μόνο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Μαΐου 2014, καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 2 παρ. β και για πέντε (5) ημέρες.

Άρθρο 6
Δικαιούχοι αποζημίωσης που ασκούν καθήκοντα εκτός του νομού όπου υπηρετούν
. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας, που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του νομού όπου υπηρετούν, πλην των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών και των διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής στις έδρες τους, επιπλέον δε και ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

. Στους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους στα νησιωτικά συμπλέγματα του άρθρου 4 και θα μετακινηθούν εκτός της έδρας του νομού που υπηρετούν, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθώς και η ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 1α.

2. Οι ημέρες αποζημίωσης των δικαιούχων της παραγράφου 1α ορίζονται σε έντεκα (11) με εξαίρεση τους δικαστικούς αντιπροσώπους του άρθρου 5 που ασκούν τα καθήκοντά τους εκτός του Νομού που υπηρετούν, για τους οποίους ορίζεται ανώτατος αριθμός ημερών επτά (7). Για τους αναπληρωτές τους καταβάλλεται η ίδια ημερήσια αποζημίωση αλλά σε κάθε περίπτωση για μια (1) ημέρα λιγότερη.

Άρθρο 7
Οδοιπορικά έξοδα αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κτλ
1. Τα κατ’ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση, καθορίζονται, με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:

α) Για τους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.

β) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

γ) Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησής τους:

αα) Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του εφόρου και αντίστροφα και

ββ) Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών μπορούν να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση.

δ) Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της έδρας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:
α) Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

β) Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.

γ) Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυλολογίου επιβατών, μειωμένο μετά την χορηγούμενη έκπτωση.

3. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολόκληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί με βάση το άρθρο 6 της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, σε συνάρτηση προς τις τοπικές κατά περίπτωση συνθήκες και ιδιαιτερότητες, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου όπου αυτό επιβάλλεται, κατά την εκτίμηση των αρχών του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

«Άρθρο 8»
1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ορίζεται ως αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.τ.λ. που διορίζονται εντός του νομού της έδρας τους και δεν θεωρείται δημόσιος υπόλογος, ενώ ευθύνεται μόνο για τυχόν λάθη κατά την επεξεργασία από δική της υπαιτιότητα.

2.α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Ι-ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

i) Παράρτημα Ι
Η αίτηση του Παραρτήματος Ι συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής σε δύο αντίτυπα. Τα δύο αντίτυπα παραδίδονται μαζί με το σάκο και το λοιπό εκλογικό υλικό στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό ο οποίος θέτει πάνω σε αυτά σφραγίδα και υπογραφή. Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στο πρωτοδικείο προκειμένου να αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ., ενώ το δεύτερο αντίτυπο επιστρέφεται στον αιτούντα για να τηρηθεί στο προσωπικό του αρχείο. Στην περίπτωση που οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν σάκους σε περισσότερα από ένα πρωτοδικεία, τότε η αίτηση κατατίθεται μόνο στο πρώτο. Στην αίτηση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία των Γραμματέων των Εφορευτικών Επιτροπών και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί.

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής οι οποίοι ασκούν καθήκοντα εκτός του νομού όπου υπηρετούν και στους οποίους προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα, υποβάλλουν τα έντυπο της αίτησης του Παραρτήματος Ι αναγράφοντας ΜΟΝΟ τα στοιχεία του γραμματέα εφορευτικής επιτροπής και του διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και την Κυριακή 25 Μαΐου 2014.

ii) Παράρτημα ΙI
Η αίτηση του Παραρτήματος ΙΙ συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους εφόρους, τους αναπληρωτές εφόρους και τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής από τον καθένα ξεχωριστά σε δύο αντίτυπα. Τα δύο αντίτυπα παραδίδονται στον έφορο της περιφέρειας, στην οποία οι ανωτέρω έχουν οριστεί να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, μέχρι την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών. Ο έφορος θέτει πάνω σε αυτά σφραγίδα και υπογραφή. Το ένα αντίτυπο υποβάλλεται στον έφορο προκειμένου να αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ., ενώ το δεύτερο αντίγραφο επιστρέφεται στον αιτούντα για να τηρηθεί στο προσωπικό του αρχείο.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και την Κυριακή 25 Μαΐου 2014.

iii) Παράρτημα ΙII
Το έντυπο της αίτησης του παραρτήματος ΙΙΙ συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον έφορο μόνο σε περίπτωση που λόγω ασθενείας ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο o έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή οι αναπληρωτές τους δεν εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Η κατάσταση των αναφερομένων στο έντυπο προσώπων είναι συγκεντρωτική και περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου εφόρου που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο. Στο έντυπο αυτό και στη στήλη 7 ο έφορος που τελικά άσκησε τα καθήκοντα ορίζει:

• τις ημέρες αποζημίωσης για τον τακτικό έφορο και για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που δεν άσκησαν πλήρως τα καθήκοντά τους και αναπληρώθηκαν και

• για τον αναπληρωτή έφορο και για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής που άσκησαν καθήκοντα τακτικού, τον αριθμό των ημερών αποζημίωσης που προβλέπονται για τους τακτικούς.

Το έντυπο συμπληρώνεται άπαξ με το πέρας όλων των εκλογών.

β) Τα Πρωτοδικεία της Χώρας αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν τα συμπληρωμένα έντυπα του Παραρτήματος Ι και οι έφοροι τα συμπληρωμένα έντυπα των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ. Τα έντυπα αποστέλλονται από τους ανωτέρω στη Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014. Η διαβίβαση των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων εντύπων των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα γίνει με την φυσική μεταφορά από τα πρωτοδικεία και τους εφόρους στη Γ.Γ.Π.Σ. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας ηλεκτρονικό αντίγραφο των εντύπων των Παραρτημάτων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ μπορεί να σταλεί και σε διεύθυνση e-mail της Γ.Γ.Π.Σ. Η Γ.Γ.Π.Σ. αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων του περιεχομένου των υποβληθεισών εντύπων και την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα.

γ) Κατόπιν ειδοποίησής τους με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ. οι δικαιούχοι, ο καθένας ξεχωριστά, συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Στην αίτηση αυτή θα συμπληρωθεί ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) στον οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης καθώς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Η πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε.

3. Η αποζημίωση καταβάλλεται εφάπαξ, μετά την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ.

4. Η Γ.Γ.Π.Σ. επεξεργάζεται τα στοιχεία του περιεχομένου των υποβληθέντων εντύπων, τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια δημιουργεί:

i) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το δικαιούμενο ποσό αποζημίωσης. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

5. Η ανωτέρω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στην 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για xρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών» με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γ.Γ.Π.Σ., στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

6 α) Οι σχετικές για την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον ειδικό φορέα 07-130 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ – ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ».

β) Για την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. α) Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών.

β) Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ του ΥΠ.ΕΣ.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παραγράφου 4 ii) του παρόντος άρθρου.

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού 200.

iv) Αναλυτική κατάσταση της παραγραφου 4 i) του παρόντος άρθρου με τους δικαιούχους στους οποίους καταβλήθηκε η αποζημίωση, από τις οικείες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα.

8. Η Δ24-Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δε θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

9. Η δαπάνη για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

10. Αρμόδια υπηρεσία για το μηχανογραφικό έλεγχο των δηλούμενων με την κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. Κατόπιν της υποβολής της αίτησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Γ.Γ.Π.Σ. γίνεται διασταύρωση και εκκαθάριση όλων των δηλώσεων. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή καθορίζεται το ακριβές ποσό της αποζημίωσης. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί παραπέμπεται προς έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 11, 12 και 14 του παρόντος άρθρου.

11.i.) Σε περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο δεν καταβληθεί μέρος ή το σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Οικονομικών Κ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ. και καταθέτει αίτηση ελέγχου του φακέλου με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Προκειμένου για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής:
αα) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,
αβ) Βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόδειξης παράδοσης του εκλογικού σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.
αγ) Τα αντίτυπα των αιτήσεων της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και για τις δύο Κυριακές.

β) Προκειμένου για τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής:
βα) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους και
ββ) Βεβαίωση του οικείου εφόρου των δικαστικών αντιπροσώπων, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεση του εφόρου.
βγ) Τα αντίτυπα των αιτήσεων της παραγράφου 2α και για τις δύο Κυριακές

γ) Προκειμένου για τους εφόρους και τους αναπληρωτές αυτών
γα) Το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους,
γβ) Τα αντίτυπα των αιτήσεων της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου και για τις δύο Κυριακές

δ) Προκειμένου για γραμματείς εφορευτικών επιτροπών η βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψή τους και η εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ii) Σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της παραγράφου 11.i) προκύψει υποχρέωση καταβολής αναδρομικών διαφορών ή επιπλέον ποσών από αυτά που καταβλήθηκαν αρχικά, η καταβολή πραγματοποιείται από το ΥΠ.ΕΣ. με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα.

12.α.) Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών – όπου απαιτείται -και τη διενέργεια του ελέγχου της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση προϋποθέσεων ορίζεται το ΥΠ.ΕΣ./Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.

β) Το ΥΠ.ΕΣ. είναι επίσης αρμόδιο να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο της συνδρομής των δηλούμενων με την αίτηση στοιχείων.

γ) Το ΥΠ.ΕΣ. δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο κρίνει σκόπιμο από τον δικαιούχο, καθώς και από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα, τα οποία υποχρεούνται σε άμεση παροχή των σχετικών στοιχείων.

δ) Το ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή τυχόν αρχικών ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το ΥΠ.ΕΣ. επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.

13. Σε περίπτωση παραπομπής, κατά τα ανωτέρω, αίτησης για έλεγχο κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών, η καταβολή της αποζημίωσης δύναται να αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

14. Το ΥΠ.ΕΣ. μετά τον έλεγχο του φακέλου, καταρτίζει πόρισμα ελέγχου. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η αίτηση πρέπει να γίνει αποδεκτή συμπληρώνεται το Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο και αποστέλλεται προς τη Γ.Γ.Π.Σ προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 19550 – ΦΕΚ Β 1238 – 15.05.2014)

 

Άρθρο 9
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων αντιπροσώπων κτλ εκτός νομού
1. Η αποζημίωση του άρθρου 6, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα του άρθρου 7 της παρούσας, προκαταβάλλονται.

2. Οι πληρωμές θα γίνουν από τα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς A.E. σε μετρητά με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

α) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού,

β) της πρωτότυπης απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7,

γ) την επίδειξη του Δελτίου Αστυνονομικής Ταυτότητας και τη γνωστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου. Σε περίπτωση λανθασμένου Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να κατάβαλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.

3. Για την πληρωμή των προαναφερόμενων δαπανών εκδίδονται από την Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.ΕΣ. Χρηματικά Ένταλματα Προπληρωμής σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις {Ν. 2362/95 (Α΄ 247) και π.δ./γμα 136/1998 (Α΄ 107)} με πρώτο υπόλογο την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και δεύτερο υπόλογο υπάλληλο του ΥΠ.ΕΣ. συμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4. Για την έκδοση και απόδοση λογαριασμού του σχετικού ΧΕΠ υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Για την έκδοση του ΧΕΠ

α.1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου

α.2. Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ

β. Για την απόδοση του Λογαριασμού

β1. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής σε δύο (2) αντίγραφα που συντάσσεται από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και περιλαμβάνει κατά στήλη ι) στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας) ιι) δικαιούμενο ποσό

β.2. Το πρωτοτύπο έγγραφο του διορισμού τους,

β.3. Η πρωτότυπη απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, με την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ από την πληρώτρια Τράπεζα.

Για την δικαιολόγηση της αποζημίωσης του αρθρου 13 της παρούσας δεν υποβάλλεται το υποστοιχείο β.3. ανωτέρω δικαιολογητικό και η ενδειξη της Τράπεζας ΕΞΟΦΛΗΘΗ σημειώνεται επί του πρωτοτύπου εγγράφου διορισμού τους.

5. Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. έως την 23η Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή. Πέραν της ημερομηνίας αυτής η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τη διαδικασία του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος.
Άρθρο 10
Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επιβολή προστίμων
1 Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλήθηκε για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση ή και για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη διαδρομή που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατάσσεται η βεβαίωση του επί πλέον χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως δημόσιου εσόδου, σε βάρος αυτού που έλαβε το επί πλέον ποσό.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

3. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 11
Μη εκτέλεση καθηκόντων
1. Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7, πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα κάνουν στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.), τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση επιστροφής του ποσού αυτού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος:

α) Για την περίπτωση της μετάβασης και μη εκτέλεσης των καθηκόντων τους στα εκλογικά τμήματα στα οποία διορίστηκαν:

αα) τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κ.λπ. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους και

αβ) τριπλότυπο κατάθεσης του υπόλοιπου ποσού μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για αποζημίωση δύο (2) ημερών και του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.

β) Για την περίπτωση μετάβασης στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους:

βα) Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.

ββ) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και

βγ) Τριπλότυπο κατάθεσης του ποσού που απομένει μετά την αφαίρεση των οδοιπορικών εξόδων του άρθρου 7 και της αποζημίωσης του άρθρου 6 για τόσες ημέρες όσες και οι ημέρες ασθενείας τους.

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της απόφασης αυτής και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή του τόπου διαμονής και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Επίσης, όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε την δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.

2. Στους εφόρους, δικαστικούς αντιπρόσωπους κ.τ.λ. που έχουν διορισθεί εντός του νομού που υπηρετούν και δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, θα τους καταβληθεί αναλογία της εκλογικής αποζημίωσης των άρθρων 2,3,4 και 5 της παρούσης, που θα αντιστοιχεί στις ημέρες εκτέλεσης των καθηκόντων τους, οι οποίες θα ορίζονται από τον έφορο της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας με την συμπλήρωση και την υποβολή του παραρτήματος ΙΙΙ και την αποστολή αυτού στην ΓΓΠΣ,όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2α του άρθρου 8 της παρούσης. (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 19550 – ΦΕΚ Β 1238 – 15.05.2014)

3. Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών), την επομένη των εκλογών εγγράφως:

α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά τους και τη διεύθυνση της κατοικίας τους.

β) Προκειμένου για τους αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν σ’ αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησής τους.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθ. 44189 – ΦΕΚ B 3202 – 28.11.2014)
«Άρθρο 12»
1. Στους δικαιούχους αποζημίωσης του άρθρου 1, της παρούσης, που θα εκτελέσουν καθήκοντα στις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες.
Στους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για τρεις (3) ημέρες.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για τρεις (3) ημέρες.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες.

δ. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, την επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 139 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́/7.6.2010), οι αντίστοιχες ημέρες καθορίζονται σε πέντε (5) ημέρες για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους αυτών, σε τρεις (3) ημέρες για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και σε δύο (2) ημέρες για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.

2. α. Τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων αυτών που θα εκτελέσουν καθήκοντα για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019 καταβάλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών με τακτικό χρηματικό ένταλμα μετά τη διενέργεια των εκλογών.

β. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, της παρούσας, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μετά τη διενέργεια των εκλογών.

3. Τα οριζόμενα με την παρούσα ισχύουν, και για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010). (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθ. 44189 – ΦΕΚ B 3202 – 28.11.2014)

ΜΕΡΟΣ Β
Άρθρο 13
Δικαιούχοι Αποζημίωσης
1. Στους διοριζόμενους επόπτες εκλογών των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματείς αυτών και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, οι οποίοι θα μεταβούν στις Πρεσβείες και στα Προξενεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 των Ελλήνων που διαμένουν σ’ αυτά, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Για τον καθορισμό του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ., λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και την επιστροφή τους και

β) Για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο, εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λ.π, δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία. (Τροποποίηση με ΚΥΑ Αριθμ. 19550 – ΦΕΚ Β 1238 – 15.05.2014)

Άρθρο 14

Καθορισμός Αποζημίωσης
Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους επόπτες των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ποσό τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €) για κάθε ημέρα και για δέκα (10) ημέρες.

β. Στους γραμματείς των εποπτών της δικαστικής αρχής ποσό διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €) για κάθε ημέρα και για δέκα (10) ημέρες.

γ. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00 €) για κάθε ημέρα και για έξι (6) ημέρες.

Άρθρο 15
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των δικαιούχων του άρθρου 13
1. Η ειδική εκλογική αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 της παρούσης προκαταβάλλεται μέσω του Χ.Ε.Π του άρθρου 9

2. Οι πληρωμές θα γίνουν από τα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. σε μετρητά με την κατάθεση από τους δικαιούχους του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού, με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την γνωστοποίηση του ΑΦΜ αυτών. Σε περίπτωση λανθασμένου Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να κατάβαλει στο δικαιούχο την αποζημίωση

Άρθρο 16
Καταβολή οδοιπορικών εξόδων των δικαιούχων του άρθρου 13
1. Η κράτηση των εισιτηρίων γίνεται με μέριμνα των εποπτών, γραμματέων αυτών, αντιπρόσωπων της δικαστικής αρχής που θα μεταβούν στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας την έγκαιρη επιστροφή τους την Κυριακή 25η Μαΐου 2014 για την παράδοση του εκλογικού σάκου στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

2. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να αγοράσουν το εισιτήριο και στη συνέχεια να καταθέσουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ του ΥΠ.ΕΣ τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το αντίτιμο που κατέβαλλαν:

ι) Την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς εισιτηρίου.

ιι) Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου διορισμού τους,

ιιι) Την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την γνωστοποίηση του ΑΦΜ αυτών.

3.α. Τα οδοιπορικά έξοδα του άρθρου 13 της παρούσης προκατάβολονται με την έκδοση από την την Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.ΕΣ. Χρηματικού Ένταλματος Προπληρωμής στο όνομα Υπολόγου υπαλλήλου του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β.Για την έκδοση και απόδοση λογαριασμού του σχετικού ΧΕΠ υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα. Για την έκδοση του ΧΕΠ

α.α.1 Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου.

α.α.2. Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ.

ββ. Για την απόδοση του Λογαριασμού.

β.β.1. Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής σε δύο (2) αντίγραφα που περιλαμβάνει κατά στήλη ι) στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Α.Δ.Τ.) ιι) δικαιούμενο ποσό.

β.β.2. Ακριβές αντίγραφο του εγγράφου διορισμού των δικαιούχων.

β.β.3. Τις πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς των εισιτηρίων.

Άρθρο 17
Μη εκτέλεση καθηκόντων εποπτών, αντιπροσώπων δικαστικής αρχής κ.λπ.
Οι επόπτες, γραμματείς αυτών, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή του τόπου διαμονής τους και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κ.Υ.) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.
Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσό εντόκως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ – ΦΕΚ Β 1199 – 12.05.2014

Στην αριθμ. πρωτ. 18989/10.5.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου καταβολής τους» η οποία δημοσιεύθηκε στο Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1189) προστίθενται οι λέξεις «ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 και μετά τις λέξεις Α΄ και Β΄ Αθηνών και διατυπώνεται ως εξής:
«………στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης…..»
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)