Πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων Γραμματέων. Νέες οδηγίες της ΓΓΠΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ (16-05-2014)

Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών μετά τη νεότερη ΚΥΑ σχετικά με την αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων, των γραμματέων, των εφόρων, των αναπληρωτών εφόρων και των αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων, που δεν μετακινήθηκαν και δεν προπληρώθηκαν οδοιπορικά και την εκλογική αποζημίωση από την Τράπεζα, επικαιροποιεί και αντικαθιστά το αρχείο excel , το οποίο θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekloges @gsis.gr και διευκρινίζει τα κάτωθι:

Παράρτημα Ι

α) Το νέο αρχείο έχει μικρές αλλαγές που θα διευκολύνουν την εισαγωγή του στο σύστημα και αντικαθιστά το παλαιό.

β) Το νέο αρχείο του Παραρτήματος Ι, θα συμπληρωθεί μόνο από τους τακτικούς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής.

Θα συμπληρωθεί και θα υπογραφεί υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή ( 2 αντίτυπα). Τα δύο (2) αντίτυπα υποβάλλονται μαζί με τον σάκο στο Πρωτοδικείο , σφραγίζονται και κρατείται ένα από το πρωτοδικείο και ένα επιστρέφεται στον υποβάλλοντα . Ένα έντυπο για κάθε Κυριακή , όπου θα αλλάζει το πεδίο «ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (1 ή 2).

Προαιρετικά θα σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected], για να επιταχυνθεί η διαδικασία της πληρωμής. Ένα e-mail για κάθε Κυριακή, το οποίο μπορεί να αποσταλεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την παράδοση του Παραρτήματος Ι στο Πρωτοδικείο.

Παράδειγμα: Ο δικαστικός αντιπρόσωπος θα έχει τυπωμένες 2 κενές φόρμες τις οποίες θα συμπληρώσει (χειρόγραφα με στυλό) θα υπογράψει και θα σφραγίσει. Θα παραδώσει την μία και θα κρατήσει την άλλη η οποία έχει σφραγιστεί από το Πρωτοδικείο. Στην συνέχεια μία από τις επόμενες μέρες (π.χ. την Τρίτη) και προαιρετικά – θα συμπληρώσει το αρχείο Excel με τα ίδια στοιχεία προσέχοντας να μην γίνει λάθος και θα το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

γ) Πρέπει να δοθεί μέγιστη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των πεδίων του Α.Φ.Μ.

δ) Ο τακτικός δικαστικός αντιπρόσωπος συμπληρώνει εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία των γραμματέων και των διερμηνέων του τμήματός του.

ε) Ο Τακτικός Δικαστικός αντιπρόσωπος που έχει ήδη προπληρωθεί , συμπληρώνει μόνο τα στοιχεία των Γραμματέων και Διερμηνέων του τμήματός του, όπου αυτοί έχουν οριστεί.

Παράρτημα ΙΙ

α) Το δεύτερο έντυπο θα συμπληρωθεί από τους εφόρους, αναπληρωτές εφόρους, αναπληρωτές δικαστικούς αντιπροσώπους.

β) Θα συμπληρωθεί και θα υπογραφεί υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή (2 αντίτυπα). Τα δύο (2) αντίτυπα υποβάλλονται στον έφορο, σφραγίζονται και ένα κρατείται από τον έφορο και ένα επιστρέφεται στον υποβάλλοντα. Ένα έντυπο για κάθε Κυριακή όπου θα αλλάζει το πεδίο «ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (1 ή 2).

Προαιρετικά θα σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected] για να επιταχυνθεί η διαδικασία της πληρωμής. . Ένα e-mail για κάθε Κυριακή, το οποίο μπορεί να αποσταλεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την παράδοση του Παραρτήματος ΙΙ στον έφορο.

Παράρτημα ΙΙΙ

α) Το τρίτο έντυπο συμπληρώνεται μόνο από τους εφόρους και προαιρετικά μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά. Θα συμπληρωθεί μόνο τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών με τα συνολικά στοιχεία (και των 2 Κυριακών) των εφόρων, δικαστικών αντιπρόσωπων κτλ που έχουν διορισθεί εντός του νομού που υπηρετούν και δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους λόγω ασθενείας ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο ή των αναπληρωτών αυτών που εκτέλεσαν καθήκοντα τακτικού.

Σημείωση: Θα ακολουθήσει μεταγενέστερη ανακοίνωση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr από τους δικαιούχους της εκλογικής αποζημίωσης.

gsis.gr

Αρχεία:

Οι παραπάνω Οδηγίες

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

 

Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

Παράδειγμα 3