Αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων στις δημοτικές εκλογές

Αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων στις δημοτικές εκλογές

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματέων
Αριθ. 44189 – ΦΕΚ B 3202 – 28.11.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18989/10.5.2014 κοινής απόφασης, όπως ισχύει, των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 18989/10−5−2014 κοινή απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου καταβολής τους» (ΦΕΚ 1189 Β ́, 1199 Β ́) όπως τροποποιήθηκε με την κοινή απόφαση 19550/15.5.2014 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (1238 Β), ως εξής:

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12»
1. Στους δικαιούχους αποζημίωσης του άρθρου 1, της παρούσης, που θα εκτελέσουν καθήκοντα στις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α. Στους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, καταβάλλεται ποσό εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες.
Στους αναπληρωτές εφόρους καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για τρεις (3) ημέρες.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής καταβάλλεται ποσό ενενήντα ευρώ (90,00 €) για κάθε ημέρα και για πέντε (5) ημέρες.
Στους αναπληρωτές αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση και για τρεις (3) ημέρες.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό πενήντα ευρώ (50,00 €) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες.

δ. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, την επόμενη Κυριακή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 139 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́/7.6.2010), οι αντίστοιχες ημέρες καθορίζονται σε πέντε (5) ημέρες για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους αυτών, σε τρεις (3) ημέρες για τους αναπληρωτές εφόρους και αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και σε δύο (2) ημέρες για τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.

2. α. Τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων αυτών που θα εκτελέσουν καθήκοντα για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019 καταβάλλονται από το Υπουργείο Εσωτερικών με τακτικό χρηματικό ένταλμα μετά τη διενέργεια των εκλογών.

β. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, της παρούσας, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μετά τη διενέργεια των εκλογών.

3. Τα οριζόμενα με την παρούσα ισχύουν, και για όλες τις εκλογές για την ανάδειξη νέων δημοτικών ή περιφερειακών αρχών ή τη συμπλήρωση αυτών, που θα διενεργηθούν κατά την περίοδο 2014 – 2019 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.