Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Σοφάδων

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/27255 – ΦΕΚ B 2585 – 01.12.2015
Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Σοφάδων
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ Δήμου Σοφάδων Ν. Καρδίτσας, με ηλεκτρονικό αριθμό 1050, το οποίο θα εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Ρεντίνας και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που  περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α ́/1−5−2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας  και λοιπές διατάξεις», την 1η Ιανουαρίου 2016

Η στελέχωση του ΚΕΠ 1050 θα γίνει με έναν (1) υπάλληλο που θα προέρχεται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του δήμου και όχι από υπάλληλο των λοιπών ΚΕΠ του Δήμου Σοφάδων.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 1050 θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Σοφάδων.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 1050 θα λειτουργούν στο Δήμο Σοφάδων συνολικά πέντε (5) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ