Εκλογές 2014. Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων

Αριθμ. 15960 – ΦΕΚ Β 1197 – 12.05.2014

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου, για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 9, 29 και 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87)
β) της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 116) και 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) και ειδικότερα των άρθρων 25 και 131 αυτών, όπως ισχύουν.
γ) των άρθρων 1, 5 και 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89)
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
2. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών, που απαιτείται για τη διοργάνωση και τη συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου, για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
3. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β 2105), αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του π.δ. 58/2014 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Α΄ 101), έως 2-6-2014, ειδικά συνεργεία προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργασίμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως Σάββατο-Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, με ειδική εκλογική αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στα ανωτέρω ειδικά εκλογικά συνεργεία μετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Τυπογραφείου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών, των Δήμων, περιλαμβανομένων και υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται στις επόμενες παραγράφους.

Η προσφερόμενη πρόσθετη εκλογική εργασία των ανωτέρω βεβαιώνεται ως εξής:
• Για το προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, από τον Υπουργό Εσωτερικών.
• Για το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
• Για το προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου, από τον Νομικό Σύμβουλο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον οικείο Προϊστάμενο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, από τον οικείο Επίτροπο.
• Για το προσωπικό της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην πρώην Νομαρχία Αθηνών, από τον οικείο Προϊστάμενο.
• Για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΑΥ) από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τον οικείο Γενικό Γραμματέα.
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Περιφερειών από τον οικείο Περιφερειάρχη.
• Για το προσωπικό των εκλογικών συνεργείων των Δήμων από τον οικείο Δήμαρχο.

2. Ειδικότερα, ορίζεται κατωτέρω ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία υπαλλήλων, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά υπηρεσιακή μονάδα:
Στο Υπουργείο Εσωτερικών
α) Οι απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Γραμματειών Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, Ισότητας των Φύλων και Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους επτακόσιους σαράντα (740).
Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια, πλην της μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας και της άδειας άνευ αποδοχών, θα συμπεριληφθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράξουν πραγματική εκλογική εργασία. Επίσης εξαιρούνται οι υπάλληλοι που τελούν σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς και αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.

β) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους διακόσιους εννέα (209).

γ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις (3).

δ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6).

ε) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους πέντε (5).

στ) Οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην τέως Νομαρχία Αθηνών, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα έξι (16).

ζ) Τρείς (3) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πέντε (5) υπάλληλοι του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών.

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι (20), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον:
α) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Τμήμα Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικού,
β) ο προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού και της Δ/νσης Οικονομικού και
γ) ένας (1) υπάλληλος από κάθε Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού
Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον:
α) δύο (2) εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων στα Τμήματα Διοίκησης Λέσβου, Σύρου και Δωδεκανήσου
β) οι προϊστάμενοι των ανωτέρω Τμημάτων και
γ) οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Διοικητικού-Οικονομικού Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Στις Περιφέρειες
α) Ένας (1) Γενικός Διευθυντής, ο οποίος έχει την κύρια αρμοδιότητα για την εκλογική διαδικασία.
β) Μέχρι οκτώ (8) Γενικοί Διευθυντές της Περιφέρειας Αττικής
γ) Οι προϊστάμενοι Τμημάτων και Διευθύνσεων που κρίνονται απαραίτητοι για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας.
δ) Υπάλληλοι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντιπεριφερειαρχών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και των οδηγών που θα απασχοληθούν για την προώθηση εκλογικού και λοιπού υλικού.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα συνεργεία μετάδοσης των αποτελεσμάτων, καθώς και οι τυχόν απαιτούμενοι υπάλληλοι κλάδων/ειδικοτήτων Πληροφορικής.

Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων υπό στοιχ. α), β), γ) και δ), ανά περιφερειακή Ενότητα, έχει ως ακολούθως:
1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 24
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 35
3. Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας – Θάσου 28
4. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 25
5. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 27
6. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 26
7. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 115
8. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 23
9. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 25
10. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 31
11. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 43
12. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 21
13. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 13
14. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 15
15. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 37
16. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 20
17. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 21
18. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 17
19. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 43
20. Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης 16
21. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 31
22. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 51
23. Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας – Σποράδων 34
24. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 35
25. Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 12
26. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 24
27. Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας-Ιθάκης 17
28. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 12
29. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 56
30. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 60
31. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 42
32. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 24
33. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας 45
34. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 18
35. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 38
36. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 19
37. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος 21
38. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 37
39. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 28
40. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 30
41. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 42
42. Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου – Λήμνου 27
43. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 15
44. Περιφερειακές Ενότητες Σάμου – Ικαρίας 15
45. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Κυκλάδων 22
46. Περιφερειακές Ενότητες Νομού Δωδεκανήσου 35
47. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 53
48. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 17
49. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 20
50. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 31
51. Περιφέρεια Αττικής 558

ε) Τέσσερις (4) υπάλληλοι για την υποστήριξη του γραφείου κάθε Περιφερειάρχη, πλην του Περιφερειάρχη Αττικής.
Στους Δήμους
Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Δήμο, ορίζεται ως ακολούθως:
Δήμος αριθμός υπαλλήλων
Δήμος Αβδήρων 70
Δήμος Αγαθονησίου 4
Δήμος Αγιάς 54
Δήμος Αγίας Βαρβάρας 68
Δήμος Αγίας Παρασκευής 107
Δήμος Αγίου Βασιλείου 38
Δήμος Αγίου Δημητρίου 125
Δήμος Αγίου Ευστρατίου 4
Δήμος Αγίου Νικολάου 86
Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 122
Δήμος Αγκιστρίου 5
Δήμος Αγράφων 47
Δήμος Αγρινίου 297
Δήμος Αθηναίων 1336
Δήμος Αιγάλεω 174
Δήμος Αιγιαλείας 200
Δήμος Αίγινας 45
Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας 64
Δήμος Αλεξάνδρειας 137
Δήμος Αλεξανδρούπολης 202
Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων 37
Δήμος Αλίμου 86
Δήμος Αλμυρού 69
Δήμος Αλμωπίας 111
Δήμος Αλοννήσου 10
Δήμος Αμαρίου 22
Δήμος Αμαρουσίου 134
Δήμος Αμοργού 13
Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 103
Δήμος Αμυνταίου 88
Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 43
Δήμος Αμφιλοχίας 79
Δήμος Αμφίπολης 52
Δήμος Ανατολικής Μάνης 89
Δήμος Ανάφης 3
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης 78
Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων 75
Δήμος Άνδρου 52
Δήμος Αντιπάρου 8
Δήμος Ανωγείων 12
Δήμος Αποκορώνου 68
Δήμος Αργιθέας 15
Δήμος Άργους-Μυκηνών 155
Δήμος Άργους Ορεστικού 52
Δήμος Αριστοτέλη 66
Δήμος Αρριανών 45
Δήμος Αρταίων 140
Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 68
Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων 67
Δήμος Ασπροπύργου 71
Δήμος Αστυπάλαιας 10
Δήμος Αχαρνών 186
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 103
Δήμος Βέλου-Βόχας 57
Δήμος Βέροιας 185
Δήμος Βιάννου 31
Δήμος Βισαλτίας 89
Δήμος Βοΐου 112
Δήμος Βόλβης 85
Δήμος Βόλου 306
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας 60
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων 31
Δήμος Βριλησσίων 59
Δήμος Βύρωνος 124
Δήμος Γαλατσίου 104
Δήμος Γαύδου 1
Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 27
Δήμος Γλυφάδας 166
Δήμος Γόρτυνας 80
Δήμος Γορτυνίας 89
Δήμος Γρεβενών 160
Δήμος Δάφνης-Υμηττού 89
Δήμος Δέλτα 100
Δήμος Δελφών 106
Δήμος Δεσκάτης 35
Δήμος Διδυμοτείχου 110
Δήμος Διονύσου 77
Δήμος Δίου-Ολύμπου 78
Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 76
Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας 26
Δήμος Δομοκού 63
Δήμος Δοξάτου 65
Δήμος Δράμας 147
Δήμος Δυτικής Αχαΐας 101
Δήμος Δυτικής Μάνης 36
Δήμος Δωδώνης 59
Δήμος Δωρίδος 60
Δήμος Έδεσσας 100
Δήμος Ελασσόνας 129
Δήμος Ελαφονήσου 6
Δήμος Ελευσίνας 70
Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης 104
Δήμος Εμμανουήλ Παππά 69
Δήμος Εορδαίας 143
Δήμος Επιδαύρου 31
Δήμος Ερέτριας 42
Δήμος Ερμιονίδας 41
Δήμος Ερυμάνθου 41
Δήμος Ευρώτα 75
Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου 30
Δήμος Ζαγορίου 26
Δήμος Ζακύνθου 151
Δήμος Ζαχάρως 53
Δήμος Ζηρού 70
Δήμος Ζίτσας 93
Δήμος Ζωγράφου 139
Δήμος Ηγουμενίτσας 93
Δήμος Ήλιδας 111
Δήμος Ηλιουπόλεως 163
Δήμος Ηρακλείας 88
Δήμος Ηρακλείου 98
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 347
Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 102
Δήμος Θάσου 45
Δήμος Θερμαϊκού 89
Δήμος Θέρμης 98
Δήμος Θέρμου 33
Δήμος Θεσσαλονίκης 658
Δήμος Θηβαίων 107
Δήμος Θήρας 48
Δήμος Ιάσμου 51
Δήμος Ιεράπετρας 87
Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 113
Δήμος Ιητών 12
Δήμος Ιθάκης 22
Δήμος Ικαρίας 40
Δήμος Ιλίου 142
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού 87
Δήμος Ιωαννιτών 207
Δήμος Καβάλας 192
Δήμος Καισαριανής 72
Δήμος Καλαβρύτων 82
Δήμος Καλαμαριάς 140
Δήμος Καλαμάτας 200
Δήμος Καλαμπάκας 136
Δήμος Καλλιθέας 221
Δήμος Καλυμνίων 66
Δήμος Καντάνου-Σελίνου 28
Δήμος Καρδίτσας 165
Δήμος Καρπάθου 30
Δήμος Καρπενησίου 107
Δήμος Καρύστου 60
Δήμος Κάσου 5
Δήμος Κασσάνδρας 54
Δήμος Καστοριάς 136
Δήμος Κατερίνης 248
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 45
Δήμος Κέας 13
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 28
Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας 213
Δήμος Κέρκυρας 338
Δήμος Κεφαλονιάς 162
Δήμος Κηφισιάς 147
Δήμος Κιλελέρ 93
Δήμος Κιλκίς 220
Δήμος Κιμώλου 3
Δήμος Κισσάμου 55
Δήμος Κοζάνης 213
Δήμος Κομοτηνής 180
Δήμος Κόνιτσας 51
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 144
Δήμος Κορινθίων 137
Δήμος Κορυδαλλού 142
Δήμος Κρωπίας 55
Δήμος Κυθήρων 22
Δήμος Κύθνου 5
Δήμος Κύμης-Αλιβερίου 139
Δήμος Κω 83
Δήμος Λαγκαδά 158
Δήμος Λαμιέων 206
Δήμος Λαρισαίων 292
Δήμος Λαυρεωτικής 60
Δήμος Λεβαδέων 100
Δήμος Λειψών 9
Δήμος Λέρου 30
Δήμος Λέσβου 305
Δήμος Λευκάδας 110
Δήμος Λήμνου 88
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα 23
Δήμος Λοκρών 65
Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων 50
Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης 63
Δήμος Μακρακώμης 60
Δήμος Μαλεβιζίου 71
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας 55
Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγίας Άννας 63
Δήμος Μαραθώνος 68
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 39
Δήμος Μαρώνειας-Σαπών 81
Δήμος Μεγαλόπολης 94
Δήμος Μεγανησίου 10
Δήμος Μεγαρέων 80
Δήμος Μεγίστης 7
Δήμος Μεσσήνης 151
Δήμος Μεταμορφώσεως 57
Δήμος Μετσόβου 34
Δήμος Μήλου 21
Δήμος Μινώα Πεδιάδας 79
Δήμος Μονεμβασίας 95
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου 104
Δήμος Μουζακίου 73
Δήμος Μύκης 37
Δήμος Μυκόνου 25
Δήμος Μυλοποτάμου 70
Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 46
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 82
Δήμος Ναυπακτίας 155
Δήμος Ναυπλιέων 105
Δήμος Νεάπολης-Συκεών 173
Δήμος Νέας Ζίχνης 53
Δήμος Νέας Ιωνίας 140
Δήμος Νέας Προποντίδας 97
Δήμος Νέας Σμύρνης 154
Δήμος Νεμέας 30
Δήμος Νεστορίου 32
Δήμος Νέστου 88
Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 270
Δήμος Νικολάου Σκουφά 54
Δήμος Νισύρου 12
Δήμος Νότιας Κυνουρίας 38
Δήμος Νότιου Πηλίου 46
Δήμος Ξάνθης 150
Δήμος Ξηρομέρου 49
Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 85
Δήμος Οινουσσών 4
Δήμος Οιχαλίας 58
Δήμος Ορεστιάδας 158
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 19
Δήμος Ορχομενού 43
Δήμος Παγγαίου 110
Δήμος Παιανίας 50
Δήμος Παιονίας 123
Δήμος Παλαιού Φαλήρου 140
Δήμος Παλαμά 69
Δήμος Παλλήνης 83
Δήμος Παξών 14
Δήμος Παπάγου-Χολαργού 104
Δήμος Παρανεστίου 30
Δήμος Πάργας 64
Δήμος Πάρου 40
Δήμος Πάτμου 18
Δήμος Πατρέων 447
Δήμος Παύλου Μελά 150
Δήμος Πειραιώς 452
Δήμος Πέλλας 200
Δήμος Πεντέλης 69
Δήμος Περάματος 69
Δήμος Περιστερίου 308
Δήμος Πετρουπόλεως 104
Δήμος Πηνειού 54
Δήμος Πλατανιά 69
Δήμος Πολυγύρου 76
Δήμος Πόρου 19
Δήμος Πρέβεζας 105
Δήμος Πρεσπών 14
Δήμος Προσοτσάνης 72
Δήμος Πύδνας-Κολινδρού 65
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 109
Δήμος Πύλης 77
Δήμος Πύλου-Νέστορος 116
Δήμος Πύργου 180
Δήμος Πωγωνίου 52
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου 39
Δήμος Ρεθύμνης 142
Δήμος Ρήγα Φεραίου 43
Δήμος Ρόδου 312
Δήμος Σαλαμίνας 98
Δήμος Σαμοθράκης 19
Δήμος Σάμου 131
Δήμος Σαρωνικού 65
Δήμος Σερβίων-Βελβεντού 80
Δήμος Σερίφου 12
Δήμος Σερρών 218
Δήμος Σητείας 80
Δήμος Σιθωνίας 40
Δήμος Σικίνου 2
Δήμος Σικυωνίων 84
Δήμος Σιντικής 106
Δήμος Σίφνου 16
Δήμος Σκιάθου 18
Δήμος Σκοπέλου 19
Δήμος Σκύδρας 71
Δήμος Σκύρου 15
Δήμος Σουλίου 63
Δήμος Σουφλίου 76
Δήμος Σοφάδων 86
Δήμος Σπάρτης 180
Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος 65
Δήμος Σπετσών 18
Δήμος Στυλίδας 50
Δήμος Σύμης 20
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης 65
Δήμος Σφακίων 11
Δήμος Τανάγρας 49
Δήμος Τεμπών 66
Δήμος Τήλου 9
Δήμος Τήνου 42
Δήμος Τοπείρου 47
Δήμος Τρικκαίων 210
Δήμος Τρίπολης 197
Δήμος Τριφυλλίας 136
Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων 38
Δήμος Τυρνάβου 70
Δήμος Ύδρας 15
Δήμος Φαιστού 80
Δήμος Φαρκαδόνας 56
Δήμος Φαρσάλων 75
Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 90
Δήμος Φιλιατών 54
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 81
Δήμος Φλώρινας 171
Δήμος Φολεγάνδρου 3
Δήμος Φούρνων Κορσεών 8
Δήμος Φυλής 97
Δήμος Χαϊδαρίου 95
Δήμος Χαλανδρίου 144
Δήμος Χαλκηδόνος 96
Δήμος Χάλκης 9
Δήμος Χαλκιδέων 209
Δήμος Χανίων 220
Δήμος Χερσονήσου 68
Δήμος Χίου 217
Δήμος Ψαρών 7
Δήμος Ωραιοκάστρου 86
Δήμος Ωρωπού 73

3. Το προσωπικό που θα μετέχει στα ειδικά εκλογικά συνεργεία των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνεται ονομαστικά στις βεβαιώσεις της παραγράφου 1.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ