Η εκπρόθεσμη συμπλήρωση – υποβολή Δελτίου Απογραφής ΔΑ στρατευσίμων μέσω ΚΕΠ

Η διοικητική διαδικασία της εκπρόθεσμης συμπλήρωσης – υποβολής Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ

Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/40/7586 – ΦΕΚ Τεύχος Β 941/21.03.2017

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4 (ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Β4) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛ/Διεύθυνσης Β4 που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

Η διοικητική διαδικασία της εκπρόθεσμης συμπλήρωσης – υποβολής Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας / Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α 102) διαδικασία.

Το έντυπο που αντιστοιχεί στη διαδικασία της απόφασης αυτής επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτό που θα χρησιμοποιείται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνσή τους.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Ο στρατεύσιμος να διανύει το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του [πχ ο γεννηθείς το έτος 1999 (ανήκων στην κλάση 2020) απογράφεται το έτος 2017] και να μην έχει απογραφεί προηγουμένως, κατά το πρώτο τρίμηνο του εν λόγω έτους, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ), ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή.

2. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ και τα ΚΕΠ. Ο στρατεύσιμος μπορεί να το εκτυπώνει από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Β4/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό του Αριθμό ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

3. Επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2α του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ. Α ́) λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου Απογραφής. Η επιβολή της γίνεται από την αρμόδια ΣΥ κι ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με σχετικό έγγραφο της ΣΥ, που αποστέλλεται στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής του.

4. Η ανωτέρω πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση μπορεί να αρθεί, αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων του άρθρου 70 του ν.3421/2005, ή να εξαγορασθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, οποτεδήποτε πριν από την εκπλήρωσή της

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η εκπρόθεσμη συμπλήρωση – υποβολή Δελτίου Απογραφής πραγματοποιείται οποτεδήποτε από την 1η Απριλίου του έτους που διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας αρχικής κατάταξης της κλάσης του