Έξοδα κηδείας. Ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Έξοδα κηδείας. Ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιο και ιδιώτες

 

Με διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», προστατεύονται τα έξοδα κηδείας στο πλαίσιο της κοινής ή διοικητικής εκτέλεσης έναντι οποιουδήποτε δανειστή και ρητά αναφέρεται ότι δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά για έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από την 1 Οκτωβρίου 2021

 
Συγκεκριμένα η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 55
Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς

Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται για έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από την 1 Οκτωβρίου 2021