Έκτακτη εισφορά ν. 4111/2013. Έκτακτες αμοιβές (BONUS) και εισαγόμενο συνάλλαγμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: «Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (Α 18) όπως ισχύει»