Κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες

Αριθμ. οικ. 2/70727/Α0024 – ΦΕΚ Β 2471 – 16.09.2014

Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 και κλείσιμο λογαριασμών που τηρεί η Κεντρική Διοίκηση σε εμπορικές τράπεζες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τη μεταφορά των τυχόν πιστωτικών υπολοίπων, λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης που τηρούνται στις εμπορικές τράπεζες στο λογαριασμό Νο 200 «Ε.Δ. – Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών», υπολογαριασμός Νο 200543 «Μεταφορά από Διάφορους Λογαριασμούς» ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος – Κεντρικό Κατάστημα, με ΙΒΑΝ GR3101000230000000000200543 (SWIFT CODE BNGRGRAAXXX), στη μερίδα του Υπολόγου Συμψηφισμών και το κλείσιμο αυτών όπως αυτοί αναγράφονται ανά τράπεζα στους πίνακες που παρατίθενται κατωτέρω:

2. Η μεταφορά των υπολοίπων και το κλείσιμο των λογαριασμών ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος μηνός Σεπτεμβρίου 2014.

3. Κατά τη μεταφορά των ποσών, από τις εμπορικές τράπεζες στον προαναφερθέντα λογαριασμό Νο 200543, μνημονεύεται από αυτές στην αιτιολογία μεταφοράς των ποσών, η παρούσα απόφαση.

4. Οι εμπορικές τράπεζες ενημερώνουν τους κατόχους / δικαιούχους των λογαριασμών για τη μεταφορά των τυχόν υπολοίπων τους στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και για το κλείσιμό τους και γνωστοποιούν στη Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου τις καθοριζόμενες, από την παρούσα απόφαση, ενέργειές τους.

5. Τα μεταφερόμενα ποσά εισάγονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, υπό τον ΚΑΕσόδου 3916 «Χρηματικά υπόλοιπα περιουσίας ειδικών ταμείων, λογαριασμών και νομικών προσώπων που καταργούνται».

6. Υποχρεώσεις που τυχόν προκύψουν σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών αναλαμβάνονται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Η μεταφορά των ποσών και το κλείσιμο των λογαριασμών δεν απαλλάσσει τους διαχειριστές αυτών από τις ευθύνες τους ως δημόσιοι υπόλογοι κατά τον έλεγχο της διαχείρισής τους.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

—–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 60-63 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν τροποποιημένα (ΦΕΚ 247 Α΄).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ) Των άρθρων 1-7 του Ν.3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α΄).
δ) Του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 Α΄).
2. Της αρ. πρωτ. οικ. 2/20497/ΔΠΓΚ/26-02-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
4. Την αρ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105 Β΄).
5. Την ανάγκη κλεισίματος λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης με ημερομηνία τελευταίας κίνησης μέχρι και την 31η/12/2008 ανεξαρτήτως υπολοίπου ποσού και των τραπεζικών λογαριασμών που παρουσιάζουν στις 14/04/2014 υπόλοιπο από 0,00 έως 99,99 ευρώ με ημερομηνία τελευταίας κίνησης τα έτη 2009-2013 και μέσο ετήσιο χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2013 ίσο ή μικρότερο των 99,99 ευρώ.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,