Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θέσεις προπτυχιακών προγραμμάτων 2018-2019

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θέσεις προπτυχιακών προγραμμάτων 2018-2019

Καθορισμός του αριθμού των παρεχόμενων θέσεων του ΕΑΠ στις 5720 για τους φοιτητές των ακόλουθων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Αριθμ. απόφ. 365/2.1.ακ./11-12-2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4711/29.12.2017
Καθορισμός αριθμού θέσεων εισακτέων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
αποφασίζει:

1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχόμενων θέσεων του ΕΑΠ στις 5720 για τους φοιτητές των ακόλουθων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι οποίες κατανέμονται ως  εξής:

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500
Πληροφορική 1200
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1500
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1200
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1200
Ισπανική Γλώσσα και πολιτισμός 120

2. τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού παρεχόμενων θέσεων και συγκεκριμένα 286 θέσεις στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α’).

3. Τον καθ’ υπέρβαση αριθμό εισακτέων κρατούμενων φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε 20.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως