Αύξηση και κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών στα Εφετεία

Αύξηση και κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών στα Εφετεία

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών αυξάνεται κατά ογδόντα έξι (86)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 47/04.03.2020
Κατανομή οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών στα Εφετεία της Χώρας με μείωση των οργανικών θέσεων Εφετών.

Άρθρο 1

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών αυξάνεται κατά ογδόντα έξι (86), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιους έναν (201), με ισάριθμη κατάργηση των οργανικών θέσεων των Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374).
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στα Εφετεία της Χώρας ως εξής:

1. Εφετείο Αθηνών:

α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά εξήντα τέσσερις (64), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα μία (131),

β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά εξήντα έξι (66), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν ογδόντα (180).

2. Εφετείο Θεσσαλονίκης:

α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά δέκα τρεις (13), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι εννέα (29),

β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά δέκα τρεις (13), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα εννέα (49).

3. Εφετείο Λάρισας:

Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

4. Εφετείο Πατρών:

Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).

5. Εφετείο Πειραιά:

α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Προέδρων Εφετών κατά επτά (7), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα πέντε (15),

β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά επτά (7), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι δύο (22).

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.