Εμπορικές προδιαγραφές για ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης στα ακτινίδια

Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων

Αριθμ. 72/109346 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3710/20.10.2017
Τροποποίηση της αριθμ. 290524/3.9.2010 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων» (Β ́ 1521).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
α. Το άρθρο 2 της αριθμ. 290524/3.9.2010 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ημερομηνίες Έναρξης Συγκομιδής και Εμπορίας της ποικιλίας Hayward
1. Η συγκομιδή ακτινιδίων της πoικιλίας Hayward αρχίζει για όλη την επικράτεια την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους.
2. Η εμπορία ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward στην εγχώρια αγορά (χονδρική και λιανική πώληση) αρχίζει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.
3. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.»
β. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. 290524/3.9.2010 απόφασης καταργείται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –Η με αριθμ. 290524/3.9.2010 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων» (Β ́ 1521).

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων.
Άρθρο 2
Έναρξη συγκομιδής
1. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. όπου καλλιεργούνται ακτινίδια προβαίνουν σε εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών.
2. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας συνεκτιμώντας τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων και εφόσον διασφαλιστεί ότι οι συγκομισμένοι καρποί είναι επαρκώς ανεπτυγμένοι και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης, εκδίδουν απόφαση για την έναρξη της συγκομιδής στην περιοχή αρμοδιότητας τους την οποία δημοσιοποιούν με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται άμεσα στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στο οποίο υπάγονται καθώς και στην Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις συναλλασσομένων
1. Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων προβαίνουν στην συγκομιδή του προϊόντος μετά από την σχετική απόφαση έναρξης συγκομιδής της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας.
2. Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων, κάθε φορά που προβαίνουν σε συγκομιδή των καρπών, συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία συγκομιδής τους καθώς και την συγκομισμένη ποσότητα. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας.
3. Οι τυποποιητές − συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση − συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
4. Οι εισαγωγείς − εξαγωγείς διασφαλίζουν ότι κατά το στάδιο της εισαγωγής − εξαγωγής οι παρτίδες ακτινιδίων έχουν αποκτήσει βαθμό Brix τουλάχιστον 6,2ο ή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία.
5. Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης − συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5o Brix.
6. Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους, και τις λοιπές
διατάξεις που προβλέπονται από την κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003.
Άρθρο 4
Έλεγχοι συμμόρφωσης
1. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας διενεργούν τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης−συσκευασίας των ακτινιδίων στα τυποποιητήρια − συσκευαστήρια της περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
2. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στην περιοχή ευθύνης των οποίων τυποποιούνται ακτινίδια, διενεργούν έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται επιπλέον των ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις της με αριθμ. 257543/2003 κοινή Υπουργική Απόφαση.Άρθρο 5
Μη συμμόρφωση – Κυρώσεις
1. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο στο στάδιο:
α) της τυποποίησης − συσκευασίας στην περιοχή παραγωγής,
β) της φόρτωσης του τελικού προϊόντος καθώς και
γ) της εισαγωγής − εξαγωγής,
βρεθούν καρποί με Brix μικρότερο των 6,2ο ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία μικρότερη του 15%, οι αντίστοιχες παρτίδες, είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχοντος φορέα, είτε διασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.
2. Στην περίπτωση που παρτίδες ακτινιδίων οι οποίες διατίθενται σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης − συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, βρεθούν να έχουν Brix μεταξύ 6,2ο και 9,5ο τότε, με ευθύνη του κατέχοντος, αποσύρονται σε αποθήκες τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και τα αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν Brix τουλάχιστον 9,5ο, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.
3. Οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες Επιτροπές Επιβολής Κυρώσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 313312/1994 κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Η με αριθ. 286009/2004 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1673/2004 των Ε.Κ. για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα ακτινίδια», (ΦΕΚ 1508/Β/7−10−2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.