Αξιοποίηση γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση

horse_milkΑριθ. 314/15074 – ΦΕΚ Β 363 – 17.02.2014

Αξιοποίηση γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και ειδικότερα το άρθρο 13.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.
8. Την κοινή υπουργική απόφαση 088/2006 περί ορισμού των κεντρικών αρμόδιων αρχών για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων (ΦΕΚ 175Β΄).
9. Την κοινή υπουργική απόφαση 15523/2006 περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/ 2006 (ΦΕΚ 1187Β΄).
10. Το Π.Δ. 79/2007 περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 (ΦΕΚ 95A΄).
11. Το Π.Δ. 374/2001 περί προστασίας των ζώων στα εκτροφεία (ΦΕΚ 251A΄).
12. Το Π.Δ. 113/1999: τροποποίηση ΒΔ 2/16.5.59 κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος γάλακτος (273430) (ΦΕΚ 115 A΄).
13. Την υπ’ αριθ. Υ43/5-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094).
14. Την υπ’ αριθ. 517/15-01-2014 αιτιολογική έκθεση του ΕΦΕΤ σχετικά με την αξιοποίηση γάλακτος ιπποειδών.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζεται το πλαίσιο το οποίο διέπει την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάθεση γάλακτος ιπποειδών το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και των προϊόντων αυτού.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
α) «Ιπποειδή»: τα άγρια ή οικόσιτα μόνοπλα θηλαστικά όλων των ειδών του γένους Equus της οικογένειας των ιππιδών και τα ζώα που προέρχονται από τη διασταύρωσή τους.
β) «Εκμετάλλευση ιπποειδών παραγωγής γάλακτος»: η εκμετάλλευση όπου διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδεί με σκοπό την παραγωγή γάλακτος.
γ) «Παραγωγός» το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη της διασφάλισης της τήρησης των απαιτήσεων της νομοθεσίας των τροφίμων.
δ) «Γάλα ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση» το γάλα ιπποειδών το οποίο έχει υποστεί την κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να μπορεί να καταναλωθεί με ασφάλεια από τον άνθρωπο. Το γάλα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Κανόνες για την παραγωγή γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση
Άρθρο 3
Απαιτήσεις για την πρωτογενή παραγωγή
1. Για την εφαρμογή της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης όλες οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος της επικράτειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων τους, εγγράφονται, μετά από αίτηση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, σε μητρώα που τηρούν οι οικείες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Τμήματα Κτηνιατρικής, των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Λεπτομέρειες εφαρμογής της εγγραφής των ζώων των εκμεταλλεύσεων ιπποειδών παραγωγής γάλακτος καθορίζονται με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

2. Το γάλα πρέπει να προέρχεται από εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία και την ευζωία των ζώων, καθώς και για την υγιεινή των τροφίμων.

3. Σε ότι αφορά στα κριτήρια του νωπού γάλακτος ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, Παράγραφος ΙΙΙ 3 α ιι) του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.

4. Οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα τακτικών επίσημων ελέγχων του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (A΄ 95).

Άρθρο 4
Απαιτήσεις για την επεξεργασία
1. Το γάλα υφίσταται θερμική επεξεργασία με αποτέλεσμα ισοδύναμο τουλάχιστο με αυτό της παστερίωσης (αρνητική δοκιμή της αλκαλικής φωσφατάσης).

2. Η επεξεργασία του γάλακτος πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, γάλακτος υψηλής παστερίωσης, συμπυκνωμένου γάλακτος, γάλακτος σε μορφή σκόνης, άλλων ειδών γάλακτος καθώς και διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων (οξινισμένων προϊόντων γάλακτος, τυροκομικών κ.λπ.).

3. Είναι δυνατή η κατάψυξη του γάλακτος ιπποειδών εφόσον αυτό έχει υποστεί την απαραίτητη θερμική επεξεργασία.

4. Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση ή γαλακτοκομικών προϊόντων από αυτό, στην εκμετάλλευση ιπποειδών εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπάγεται και συμμορφώνεται με τους «Εθνικούς Κανόνες – παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004».

5. Το γάλα ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση και τα προϊόντα αυτού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005.

Άρθρο 5
Απαιτήσεις για τη διάθεση
1. Η επισήμανση του γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση και των γαλακτοκομικών προϊόντων αυτού καθώς και η χρήση του για την Παρασκευή άλλων προϊόντων υπόκειται στην ισχύουσα γενική και ειδική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

2. Στη συσκευασία του γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση αναγράφονται οι ενδείξεις «Γάλα όνου» ή «Γάλα γαϊδούρας» ή «Γαϊδουρίσιο γάλα» ή «Γάλα φορβάδας» ανάλογα με το είδος του εκτρεφόμενου ιπποειδούς. Στην περίπτωση του κατεψυγμένου γάλακτος υπάρχει επιπλέον η ένδειξη «κατεψυγμένο».

3. Στη συσκευασία του γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση και των προϊόντων αυτού επιτίθεται το σήμα αναγνώρισης της εγκεκριμένης εγκατάστασης παραγωγής γάλακτος – γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από «Εθνικούς Κανόνες – παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004».

4. Το γάλα μέχρι τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή συντηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής.

5. Ο προσδιορισμός της διάρκειας ζωής του είναι ευθύνη του παρασκευαστή.

6. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι όροι «φρέσκο» ή/και «παστεριωμένο» ισχύουν οι προβλέψεις του Π.Δ. 113/1999 (ΦΕΚ 115 A).

Άρθρο 6
Άλλες διατάξεις
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της τήρησης των λοιπών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ