Άδεια κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων

Αριθμ. Γ6 4103/112034 – ΦΕΚ B 3456 – 26.10.2016
Κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων

Α. Στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου έχουν εξαντληθεί οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων, δίνεται η δυνατότητα απογραφής και κυκλοφορίας αυτών χωρίς να φέρουν τις προβλεπόμενες από την υπουργική απόφαση 139850/ 20-2-1986 (ΦΕΚ 139/Β/1986) κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, μέχρι την προμήθεια και διάθεση τους από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Β. Τα απογραφόμενα αγροτικά μηχανήματα των παραπάνω κατηγοριών υποχρεούνται να εφοδιαστούν με κρατικές πινακίδες το αργότερο δύο μήνες μετά από την παραλαβή αυτών από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και τη σχετική ειδοποίηση των κατόχων τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – – – –

Τροποποίηση ΚΥΑ – Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Υπογράφηκε η ΚΥΑ με την οποία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που δημιουργείτο κατά το παρελθόν κατά τη διακίνηση προϊόντων θεριζοαλωνιστικών μηχανών κατά την περίοδο συγκομιδής.

Ορίζεται πλέον ότι η περίοδος συγκομιδής λόγω των πραγματικών συνθηκών (επίδραση κλιματικής αλλαγής) θα καθορίζεται για κάθε έτος και για κάθε περιφέρεια με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

Με τον τρόπο αυτό οι μεταφορές των προϊόντων από τους αγρούς στους χώρους αποθήκευσης κατά τις μέρες εργασίας των θεριζοαλωνιστικών μηχανών θα διενεργούνται σε κάθε περιφέρεια σύμφωνα με τις επικρατούσες, πραγματικές συνθήκες γεγονός που θα αποτρέψει την εμφάνιση στο μέλλον των προβλημάτων που οδήγησαν στην τροποποίηση της ανωτέρω ΚΥΑ.

Αριθμ. B2 2462/61235 – ΦΕΚ B 1618 – 08.06.2016
Τροποποίηση της αριθ. A2/οικ. 33354/2463/7-6-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε ιδιοκτήτες αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών» (Β 967)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. A2/οικ.33354/2463/7-6-2007 απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β 671) τροποποιείται ως ακολούθως: