Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών

Το Μητρώο Πολιτών συνίσταται στην δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο) και των δημοτολογικών εγγραφών (Εθνικό ∆ημοτολόγιο), η οποία βάση τηρείται στο ΥΠΕΣ∆Α και όπου μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης, διαπιστευμένοι χρήστες των ∆ήμων – αρμόδιοι υπάλληλοι ληξιαρχίου και δημοτολογίου -, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστημα, προκειμένου να καταχωρίζουν ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικές εγγραφές, να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δημοτολογίου.

Αποτέλεσμα της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών θα είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του τόσο με τους ∆ήμους της Χώρας (είτε τα Ληξιαρχεία ή τα ∆ημοτολόγια τους), όσο και με άλλους φορείς του ∆ημοσίου τομέα, με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική έκδοση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών ∆ημοτολογίου, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης με την κεντρική βάση του Μητρώου Πολιτών