Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο Φυλής Ν. Αττικής

kepΑριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ. 1/41/29031 – ΦΕΚ Β 100 – 22.01.2014

Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο Φυλής Ν. Αττικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ125/Α/ 23-5-2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15-3-2006) «Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
δ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-05), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.
ε) του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 1 Α5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Β΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. Φ. 1/16483/4-9-2002 (ΦΕΚ 1153/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 218 Δήμου Φυλής Ν. Αττικής.
5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/1138/30-1-2004 (ΦΕΚ 186/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Εναρξη Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 875 Δήμου Άνω Λιοσίων Ν. Αττικής.
6. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/28-8-2002 (ΦΕΚ 1126/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Έναρξη Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Τριγώνου Ν. Έβρου κ.λπ», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ 177 Δήμου Ζεφυρίου Ν. Αττικής.
7. Την αριθμ. 261/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής για την έγκριση ίδρυσης νέου ΚΕΠ στο Δήμο Φυλής που θα εδρεύει στην περιοχή της Ζωφριάς (Δ.Ε. Άνω Λιοσίων).
8. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/93/ΔΥ/2013 ενημερωτικό σημείωμα μας, σχετικά με την ίδρυση τέταρτου (4ου) ΚΕΠ στο Δήμο Φυλής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος ΚΕΠ Δήμου Φυλής Ν. Αττικής, με ηλεκτρονικό αριθμό 875Π, το οποίο θα εδρεύει στην περιοχή της Ζωφριάς της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102/Α/1-5-2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 3η Φεβρουαρίου 2014.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 875Π θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του δήμου και όχι από υπαλλήλους των ΚΕΠ Δήμου Φυλής.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ, συμπεριλαμβανομένου και του μισθώματος ενοικίου, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Φυλής.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 875Π, θα λειτουργούν στο Δήμο Φυλής συνολικά τέσσερα (4) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ