Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας από την ΕΛΑΣ με τα στοιχεία ταυτότητας

Με διατάξεις του νόμου 5099/2024, προβλέπεται η ενημέρωση, με καταχώρηση στοιχείων, του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας πολιτών από την Ελληνική Αστυνομία κατά τη διαδικασία έκδοσης ή αντικατάστασης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5099/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 48/05.04.2024
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/31/ ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις

Άρθρο 28
Καταχώριση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας από την Ελληνική Αστυνομία – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 17 ν. 4704/2020

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), περί του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, προστίθενται οι λέξεις «, είτε μέσω των Τμημάτων Ασφαλείας ή των Αστυνομικών Τμημάτων ή των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας ή Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διαδικασία έκδοσης ή αντικατάστασης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,» και η παρ. 2 του άρθρου 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η καταχώριση και ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση πραγματοποιείται είτε μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς μοναδικής ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε μέσω των προξενικών αρχών, είτε μέσω των Τμημάτων Ασφαλείας ή των Αστυνομικών Τμημάτων ή των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας ή Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διαδικασία έκδοσης ή αντικατάστασης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε με εξ αποστάσεως ταυτοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας, κάθε πολίτης οφείλει να ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας εντός τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4704/2020, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 6 του άρθρου 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος, τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών, η αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι αποδέκτες των στοιχείων επικοινωνίας, οι εκτελούντες την επεξεργασία, οι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των στοιχείων, τα πρότυπα και οι απαιτήσεις για την ταυτοποίηση, η διαδικασία επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και με τα πιστωτικά ιδρύματα, η διαδικασία άντλησης ή/και επαλήθευσης των δεδομένων των πολιτών από τους παρόχους υπηρεσιών σταθερής, κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης, τα δεδομένα που δύναται να αντληθούν, το είδος και η έκταση των υποχρεώσεων των παρόχων, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξωτερικών εξειδικεύεται η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) μέσω των προξενικών αρχών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη εξειδικεύεται η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) μέσω των Τμημάτων Ασφαλείας ή των Αστυνομικών Τμημάτων ή των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας ή Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας.»
 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης