Ενισχύσεις στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας

Ενισχύσεις στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας

Αριθμ. 4809/110874 – ΦΕΚ B 2269 – 21.10.2015
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου