Διαδικασίες και δικαιολογητικά για την εισαγωγή σπόρων κάνναβης

Διαδικασίες και δικαιολογητικά για την εισαγωγή σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά

 

Αριθμ. 192/49949 – ΦΕΚ τεύχος Β 974/03.03.2022
Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την εισαγωγή σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, οι διαδικασίες, οι έλεγχοι και οι κυρώσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εισαγωγή σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά, σε εφαρμογή της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 189 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 922/72, (ΕΟΚ) αρ. 234/79, (ΕΚ) αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1237, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αποδέσμευση και την κατάπτωση των εγγυήσεων που κατατέθηκαν για τα πιστοποιητικά αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αρ. 2535/2001, (ΕΚ) αρ. 1342/2003, (ΕΚ) αρ. 2336/2003, (ΕΚ) αρ. 951/2006, (ΕΚ) αρ. 341/2007 και (ΕΚ) αρ. 382/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αρ. 2390/98, (ΕΚ) αρ. 1345/2005, (ΕΚ) αρ. 376/2008 και (ΕΚ) αρ. 507/2008 της Επιτροπής (L 206 και διορθωτικό L 339/2016), καθώς και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής (L 206 και διορθωτικό L 14/2017).

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδια αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο των εισαγωγέων σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά ορίζεται η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Αρμόδια αρχή για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά, ορίζεται η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Αρμόδιες αρχές για τη δειγματοληψία της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο απουσίας βλαστικότητας και του ποσοστού ανάμειξής τους με άλλους σπόρους, ορίζεται ο Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3
Έγκριση δικαιούχων εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά

1. Για τη χορήγηση της έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, η οποία συνοδεύεται από δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν την υποβολή της, ιδίως βεβαίωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ότι είναι μέλος του, τιμολόγια και κάθε άλλο σχετικό παραστατικό. Για την περίπτωση εισαγωγής σπόρων κάνναβης που προορίζονται για ζωοτροφή, η αίτηση συνοδεύεται και από τον κωδικό εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων ζωοτροφών.

2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, εγκρίνονται οι δικαιούχοι εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά.

3. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρείται αρχείο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκρίσεις δικαιούχων εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά. Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής είναι αρμόδια για την τήρηση και την ενημέρωση του αρχείου με την καταχώριση σε αυτό όλων των εγκρίσεων δικαιούχων εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά, ύστερα από την έκδοσή τους.

 
Άρθρο 4
Έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά

1. Για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά, ο εγκεκριμένος σύμφωνα με το άρθρο 3 εισαγωγέας υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, ηλεκτρονικά ή εντύπως.

2. Η αίτηση συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239, είναι συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και επιπλέον στο πεδίο 15 αναγράφεται η ένδειξη «Σπόροι κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά».

3. Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) την απόφαση έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 3,
β) υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα, με την οποία δεσμεύεται ότι θα προσκομίσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός περιόδου μικρότερης από δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, τα έγγραφα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1237 που αποδεικνύουν ότι οι σπόροι κάνναβης που αναφέρονται στο πιστοποιητικό:

βα) έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε να μην έχουν βλαστικότητα ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σπορά ή
ββ) έχουν αναμειχθεί με άλλους σπόρους μέχρι ανώτατου ποσοστού 15% σπόρων κάνναβης σε σχέση με το σύνολο των σπόρων ή κατ’ εξαίρεση μέχρι ανώτατου ποσοστού 25% μετά από αίτηση και αιτιολόγηση του εγκεκριμένου εισαγωγέα ή
βγ) έχουν επανεξαχθεί προς τρίτη χώρα. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται έγγραφα της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

4. Το πιστοποιητικό εισαγωγής σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά συμπληρώνεται και εκδίδεται σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1239. Τα δικαιώματα του πιστοποιητικού δεν είναι μεταβιβάσιμα (παρ. 5 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1237). Το πιστοποιητικό μαζί με τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της περ. β’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, επιστρέφεται στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός περιόδου μικρότερης από δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του.

5. Κατά τη διαδικασία των υποπερ. βα’ και ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, μετά από έγγραφη ενημέρωση από τον εισαγωγέα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή στην περίπτωση εισαγωγής σπόρων κάνναβης για ζωοτροφή, ο Επόπτης Κυκλοφορίας Ζωοτροφών της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 323306/13.9.2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1881), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρίσταται στις σχετικές διαδικασίες επεξεργασίας των σπόρων κάνναβης ή ανάμειξής τους με άλλους σπόρους, λαμβάνει δείγμα των σπόρων, το οποίο αποστέλλει στον Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, για τον έλεγχο της μη βλαστικότητας και του ποσοστού ανάμειξής τους με άλλους σπόρους και συντάσσει πρακτικό, το οποίο προσυπογράφεται από τον εισαγωγέα και τον επιχειρηματία ο οποίος εκτέλεσε τις σχετικές εργασίες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Το πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται:

α) το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα για λογαριασμό του οποίου διενεργήθηκαν οι διαδικασίες επεξεργασίας, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του επιχειρηματία που πραγματοποίησε τις σχετικές εργασίες,
β) συνοπτική περιγραφή των σχετικών εργασιών και η ημερομηνία διεξαγωγής τους και
γ) η ποσότητα των σπόρων κάνναβης σε κιλά, χορηγείται σε ένα αντίγραφο στον εισαγωγέα για να το υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, αίτημα ολοκλήρωσης εισαγωγής με το αποτέλεσμα σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση της περ. β’ της παρ. 3.

Ο Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, μετά το πέρας των σχετικών αναλύσεων, αποστέλλει τα αποτελέσματα στον εισαγωγέα και στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής. Η διάθεση από τον εισαγωγέα στο εμπόριο των σπόρων της κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά επιτρέπεται μόνο μετά την παραλαβή από μέρους του των αποτελεσμάτων των σχετικών αναλύσεων, τα οποία θα πιστοποιούν είτε τη μη βλαστικότητα των σπόρων κάνναβης είτε το προβλεπόμενο ποσοστό ανάμειξης.

Άρθρο 5
Έλεγχοι

1. Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προ-ϊόντων Φυτικής Παραγωγής προχωρεί, σε περίπτωση καταγγελίας, σε ελέγχους των εισαγωγέων για την διαπίστωση της ακρίβειας των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν για την χορήγηση της έγκρισης του άρθρου 3.

2. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων πραγματοποιούν τους ελέγχους της παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Όταν μετά από τον έλεγχο του άρθρου 5 αποδειχθεί ότι ο εισαγωγέας προσκόμισε ψευδή στοιχεία και έγγραφα, προκειμένου να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 ως εισαγωγέας σπόρων κάνναβης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά και με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ανακαλείται η απόφαση έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 3.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 34357/9.2.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την εισαγωγή σπόρων κάνναβης που προορίζονται για ζωοτροφή» (Β’ 213).

2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως