ΕΟΠΥΥ. Απόδοση δαπάνης για βαλβίδα ομιλίας

ΕΟΠΥΥ
ΜΑΡΟΥΣΙ 2/3/2015
Αρ.Πρωτ.: οικ. 7668
ΑΔΑ: 7Χ4ΩΟΞ7Μ-Τ39

ΘΕΜΑ : «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ»
Σχετ.: Η με αρ.763/141/17-10-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ

Μετά από πλήθος ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία από Περιφερειακές Διευθύνσεις και Υποκαταστήματα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, σχετικά με τη χορήγηση βαλβίδας ομιλίας, σας γνωρίζουμε ότι το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ με την ανωτέρω Απόφαση του ενέκρινε ότι το αποδοτέο ποσό από τον Οργανισμό για τη βαλβίδα ομιλίας να διαμορφωθεί στα #395,50#€, με παρακράτηση συμμετοχής 25% σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ για τα ειδικά θεραπευτικά μέσα.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία λήψης της Απόφασης 17-10-2013 και μετά θα πρέπει να αποδοθούν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι.ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ