ΕΟΠΥΥ. Συνταγογράφηση παραπεμπτικού υπερήχου μαστών

ΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓΧΟΞ7Μ-Ξ8Ψ
Μαρούσι 15/5/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3B/206

ΘΕΜΑ: «Οδηγία συνταγογράφησης παραπεμπτικού υπερήχου μαστών.

Θέτουμε υπ’όψιν σας ότι, στο εξής, σύμφωνα:
α) με τις διατάξεις του Π.Δ. 157/1991 (ΦΕΚ 62/τ.Α/30.4.1991) και συγκεκριμένα την περίπτωση:
ΧΧΙV.ΥΠΕΡΗΧΟΙ.
1.ΥΠΕΡΗΧΟΙ A-MODE και B-MODE για πλήρη εξέταση ανεξαρτήτως οργάνου 8,28 €

καθώς και

β) με το γεγονός ότι οι μαστοί αποτελούν ένα όργανο όπως οι νεφροί, οι ουρητήρες, οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες,

οι θεράποντες ιατροί οφείλουν να συνταγογραφούν ένα υπερηχογράφημα και για τους δύο μαστούς και εν συνεχεία οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας να το εκτελούν.

Ως έναρξη ισχύος της παρούσης οδηγίας ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ