Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας

psihargoLogoΑριθμ. Υ5α,β/Γ.Π. οικ. 33542 – ΦΕΚ Β 1089 – 30.04.2014

Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 «Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/96), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα της παραγράφου 5 του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α΄/09-12-2013).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄/50), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των οργανισμών των ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Γενικών Νοσοκομείων.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄/76, διορθ. ΦΕΚ Α΄/123).
5. Την αριθμ. οικ.3403/3-7-13 (ΥΕΚ 1642/Β΄/3-7-13) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ζέττα Μακρή».
6. Την αριθμ. Υ5β/οικ.1962/ 2000 (ΦΕΚ Β΄/1268/19.10.2000) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθμ. Α3α/οικ.876/2000 (ΦΕΚ Β΄/661/23.5.2000), κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/1999» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.06.2013 (ΦΕΚ 1426/Β΄/2013) όμοια.
8. Την αριθμ. Υ5β/οικ. 1662/2001 (ΦΕΚ Β΄/691/5.6.2001) υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν. 2716/1999, καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ίδιου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29.05.2013 (ΦΕΚ 1299/ Β΄/2013) όμοια.
9. Την αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/2009 (ΦΕΚ Β΄/ 2444/14.12.2009) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29.05.2013 (Β΄/1299) και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/11.06.2013 (Β΄/1426) όμοιες αποφάσεις.
10. Την αριθμ. Γ3/οικ. 1677/2001 (ΦΕΚ Β΄/664/31.5.2001) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον, του άρθρου 6 του Ν. 2716/1999».
11. Την αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ. 72732/2009 (ΦΕΚ Β΄/1105/9.6.2009) υπουργική απόφαση με θέμα «Τρόπος άσκησης του ελέγχου και οι σχετικές με το σκοπό αυτό αρμοδιότητες της Ειδικής Επιτροπής Διοικητικού, Οικονομικού-Διαχειριστικού Ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΜΨΥ) που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 (άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3754/2009 ΦΕΚ Α΄/43/11-3-2009».
12. Την αριθμ. Υ5α,β/ΓΠ.οικ.39321/2010 (ΦΕΚ Β΄/453/16.4.2010) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας».
13. Την ανάγκη τήρησης αξιόπιστου και αποτελεσματικού πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση του συνόλου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Λειτουργία-Σκοπός
1. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας (εφεξής: Το Σύστημα). Στο Σύστημα καταχωρούνται δεδομένα, στοιχεία και αρχεία που αφορούν τη λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 2716/1999 (Α΄/96) ως προς τις υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το προσωπικό και τους ωφελούμενους. Η καταχώριση των δεδομένων έχει σκοπό την αποτελεσματική εποπτεία και τον έλεγχο κάθε μορφής των μονάδων ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του προγράμματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
2. Το Σύστημα αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών ενοτήτων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες: Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, Διαδικτυακή Πύλη, Αναφορές Δεικτών.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
α) Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας (ΠΣΠ-ΜΨΥ): Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει σε ένα σύνολο διακριτών ενοτήτων κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες: Μονάδες Ψυχικής Υγείας,
Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, Διαδικτυακή Πύλη, Αναφορές Δεικτών.

β) Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»: στον οποίο λειτουργεί το Σύστημα, περιλαμβάνεται ως παραπομπή στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Υγείας και διαθέτει ως ηλεκτρονική διεύθυνση την ονομασία www.psychargos.gov.gr

γ) Χρήστες: Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 του Ν. 2716/1999.

δ) Ηλεκτρονικό αρχείο του Συστήματος: Το διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του Συστήματος. Η επεξεργασία περιλαμβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων.

Άρθρο 3
Διαχείριση, χωροθέτηση και δομή
1. Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας και εντάσσεται στη διαδικτυακή πύλη www.psychargos.gov.gr, είναι η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2716/1999 και του οργανισμού του Υπουργείου Υγείας.
2. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας έχει την ευθύνη λειτουργίας του, περιλαμβανομένης της φιλοξενίας των εξυπηρετητών του Συστήματος και του δικτυακού εξοπλισμού.
3. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος μπορεί να εξουσιοδοτεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να έχουν πρόσβαση στα υποσυστήματα, στους πόρους και στις υποδομές του Συστήματος. Η εξουσιοδότηση θα είναι έγγραφη και θα περιγράφει το σκοπό, τα δεδομένα στα οποία θα απαιτείται πρόσβαση, τις εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Τα εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να τελούν υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου Διαχείρισης του Συστήματος.
4. Η διαδικτυακή πύλη του Συστήματος είναι η διεπαφή του Συστήματος με τους εμπλεκόμενους στον τομέα ψυχικής υγείας φορείς (Μονάδες ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού τομέα) και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Άρθρο 4
Δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης – Ασφάλεια του Συστήματος
1. Δικαίωμα πρόσβασης στο Σύστημα, πέραν του ελεύθερα προσβάσιμου χώρου του Συστήματος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 2.1.1, έχουν οι φορείς του άρθρου 5 της παρούσης δια των ειδικά εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό προσώπων (πιστοποιημένοι χρήστες). Οι πιστοποιημένοι χρήστες καταχωρίζουν στοιχεία, που αφορούν το φορέα τους και τις Μονάδες τους, στο Σύστημα και συμπληρώνουν ή τροποποιούν τα στοιχεία αυτά. Οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά στα στοιχεία που καταχωρίζουν.
2. Το Σύστημα εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του, ως ασφαλούς Πληροφοριακού Συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι κατηγορίες πιστοποιημένων χρηστών κατά τους ορισμούς της περίπτωσης γ του άρθρου 2 της παρούσης και του παρόντος άρθρου.
2. Το σύστημα υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Συστήματος, ως κατωτέρω:
2.1 Απλοί Χρήστες του συστήματος: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ιδιώτες, μονάδες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον τομέα ψυχικής υγείας και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Η πρόσβαση τους στο σύστημα πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ως ορίζεται υπό 2.1.1.
2.1.1. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σελίδες της διαδικτυακής πύλης www.psychargos.gov.gr, στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δημοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το τομέα της ψυχικής υγείας.
2.2. Πιστοποιημένοι χρήστες Μονάδων Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 του Ν. 2716/1999: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 του Ν. 2716/1999. Η πρόσβαση των πιστοποιημένων χρηστών γίνεται με μοναδικό ασφαλή κωδικό πρόσβασης (Username και Password) που χορηγεί ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί γραπτώς μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους και τους έχουν δοθεί από το Σύστημα και τον σχετικό κανονισμό ασφαλείας του. Οι πιστοποιημένοι χρήστες καταχωρίζουν τα στοιχεία του άρθρου 6 της παρούσας στο Σύστημα, που αφορούν το φορέα τους και τις Μονάδες του, ενώ δύνανται να συμπληρώνουν ή τροποποιούν τα στοιχεία αυτά. Οι πιστοποιημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστικά στα στοιχεία που καταχωρίζουν.
2.3. Διαχειριστές Συστήματος: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη του Υπουργείου Υγείας, εξουσιοδοτημένα καταλλήλως από το νόμιμο εκπρόσωπο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης στα υποσυστήματα, στους σχετικούς πόρους του Συστήματος και στις υποδομές του Συστήματος και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων και των υπηρεσιών του, την παραμετροποίηση και την εν γένει συντήρησή τους.
3. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Συστήματος, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπευθύνου Διαχείρισης του Συστήματος.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Συστήματος, η οποία πιστοποιείται ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Συστήματος μπορεί να μεταβάλλει τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής της διαδικασίας υποβολής των στοιχείων, ώστε συνολικά ή μερικά να μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με αιτιολογημένη απόφασή της.

Άρθρο 5
Υπόχρεοι φορείς
1. Υποχρέωση ένταξης στο Σύστημα έχει κάθε φορέας που λειτουργεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας κατά την έννοια και τις ειδικότερες διακρίσεις του Ν. 2716/1999, όπως εκάστοτε ισχύει. Φορέας που λειτουργεί περισσότερες μονάδες υπέχει αυτοτελώς υποχρέωση ένταξης στο Σύστημα χωριστά για κάθε μονάδα.
2. Δεν εντάσσονται στο Σύστημα οι κάθε είδους Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 6
Προσδιορισμός στοιχείων που τηρούνται στο Σύστημα
1. Στο Σύστημα καταχωρίζονται, ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας του κάθε φορέα, όλα τα δεδομένα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την εποπτεία και τον έλεγχο των μονάδων ψυχικής υγείας καθώς και για τη διαφανή κοστολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν. Ειδικότερα, τηρούνται μόνο τα κάτωθι στοιχεία:
1.1. Στοιχεία υπόχρεου φορέα/μονάδας ψυχικής υγείας
1.1.1. Επωνυμία φορέα, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, καταστατικό, στοιχεία σύστασης και λειτουργίας, ΑΦΜ, στοιχεία νομίμων εκπροσώπων κ.λπ.
1.1.2. Στοιχεία έγκρισης, σύστασης/αδειοδότησης και λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας (τίτλος μονάδας, τύπος,, έγκριση σκοπιμότητας, απόφαση σύστασης (ΝΠΔΔ), άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, συμβάσεις με ασφαλιστικά ταμεία, στοιχεία επιστημονικών και διοικητικών υπευθύνων κ.λπ.)
1.2. Υποδομές
1.2.1 Στοιχεία χωροθέτησης και ιδιοκτησίας (τοποθεσία υποδομών, ιδιοκτησιακό καθεστώς)
1.2.2. Στοιχεία κτιριακών υποδομών (αριθμός οικοδομικής άδειας, στοιχεία συμβολαίου σε περίπτωση μισθώματος, στοιχεία ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού)
1.3. Προσωπικό – Εργαζόμενοι
1.3.1. Ατομικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
1.3.2. Είδος και περίοδος απασχόλησης (σχέση εργασίας, αμοιβή)
1.3.3. Ειδικότητα, ασκούμενα καθήκοντα και αρχείο σύμβασης ή ΦΕΚ Διορισμού
1.4. Λειτουργικό μέρος – Ωφελούμενοι
Στο σύστημα τηρούνται στοιχεία τα οποία αφορούν τους ωφελούμενους από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ιδίως τα εξής:
1.4.1 Χαρακτηριστικά Ωφελουμένων (δημογραφικά στοιχεία, ασφαλιστικός φορέας, επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης και διαγνωστική κατηγορία)
1.4.2 Απολογιστικά στοιχεία κίνησης ωφελουμένων ανά μήνα
1.4.2.1 Ποσοτικά Στοιχεία (τρόπος εισαγωγής ωφελουμένων, αριθμός πρωτοεισερχόμενων ωφελουμένων, αριθμός επαναεισαγωγών, αριθμός άμεσα ωφελουμένων, αριθμός συναντήσεων/επισκέψεων, αριθμός ακαταλόγιστων)
1.4.2.2 Στοιχεία διενεργούμενων επισκέψεων για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Παράρτημα Ι, Πίνακες εξειδίκευσης στοιχείων για κοστολόγηση υπηρεσιών ανά τύπο μονάδας)
• Στοιχεία ταυτοποίησης των ωφελουμένων (ΑΜΚΑ).
• Δημογραφικά στοιχεία ωφελουμένων (ηλικία, φύλο, επαγγελματική κατάσταση, εκπαίδευση).
• Στοιχεία υγείας (τρόπος προσέλευσης, διαγνωστικές κατηγορίες ή μη διάγνωση, νέος ή επαναλαμβανόμενος λήπτης υπηρεσιών).
• Στοιχεία διενεργούμενων θεραπευτικών ή άλλων πράξεων σε συσχέτιση με πληρωμές ή επιχορηγήσεις του Δημοσίου και με τους εργαζόμενους που παρέχουν τις υπηρεσίες
• Στοιχεία διενεργούμενων δράσεων παρέμβασης στην κοινότητα
• Στοιχεία τηλεφωνικών συνεδριών (για όσες μονάδες έχουν πιστοποιηθεί για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής βάσει άδειας ή απόφασης σύστασης)
1.4.3. Υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεων φορέων με με τις οποίες βεβαιώνεται η ακρίβεια των καταχωριζόμενων στοιχείων στο Σύστημα για έκαστη μονάδα ψυχικής υγείας που τους ανήκει
2. Στο Σύστημα καταχωρίζονται επίσης, ανά Μονάδα Ψυχικής Υγείας του κάθε φορέα, όλα τα στοιχεία και αρχεία που σχετίζονται με την διοικητική και οικονομική διαχείριση και ιδίως τα εξής:
2.1. Προϋπολογιστικά στοιχεία της Μονάδας (Παράρτημα II, Έντυπο έκθεσης προϋπολογισμού Μονάδας Ψυχικής Υγείας)
2.1.1. Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία
2.1.1.α. Σύνθεση προσωπικού που θα απασχοληθεί κατ” άτομο και κατά ειδικότητα, με ανάλυση κατ” άτομο του ύψους των αμοιβών.
2.1.1.β. Ποσοτική εκτίμηση του αριθμού των ληπτών των υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς.
2.1.1.γ. Εύρος σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων και τυχόν επέκταση αυτών συγκριτικά με τα αμέσως προηγούμενα έτη.
2.1.1.δ. Γενικούς και αναλυτικούς – επιμέρους στόχους του σχεδιαζόμενου έργου της Μονάδας για το έτος αναφοράς στους τομείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
2.1.1.ε. Δείκτες επίτευξης του σχεδιαζόμενου έργου της Μονάδας, σχετιζόμενους με τους γενικούς και επιμέρους στόχους, σε όλους τους παραπάνω τομείς.
2.1.1.στ. Αναλυτική περιγραφή των αναγκών λήψης υπηρεσιών από τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει), τεκμηρίωση των αναγκών αυτών και αποτύπωση του σχεδιαζόμενου ύψους της σχετικής δαπάνης.
2.1.1.ζ Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των αναγκών αντικατάστασης ή προμήθειας νέου εξοπλισμού, επίπλων και σκευών και αποτύπωση του προϋπολογιζόμενου κόστους.
2.1.1.η. Αναλυτική, τεκμηριωμένη περιγραφή των αναγκών για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών της Μονάδας (παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κ.λπ.).
2.1.2. Έσοδα από άλλες πηγές
2.1.2.α. Έσοδα από ίδιους πόρους και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του φορέα και έσοδα τακτικού προϋπολογισμού.
2.1.2.β. Έσοδα από δωρεές και χορηγίες.
2.1.2.γ. Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών.
2.1.2.δ. Χρηματοδοτήσεις από Επιχειρησιακά Προγράμματα.
2.1.2.ε. Λοιπά Έσοδα
2.2. Απολογιστικά στοιχεία της Μονάδας (Παράρτημα III, Έντυπο έκθεσης απολογισμού Μονάδας Ψυχικής Υγείας)
2.2.1. Απολογιστικά στοιχεία για όλες τις Μονάδες
2.2.1.α. Ποιοτική σύνθεση προσωπικού που απασχολήθηκε κατ’ άτομο και κατά ειδικότητα.
2.2.1.β. Ποσοτική αποτύπωση του αριθμού των ληπτών των υπηρεσιών της Μονάδας για το έτος αναφοράς.
2.2.1.γ. Εύρος παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν και συσχέτισή τους με αυτές των αμέσως προηγουμένων ετών.
2.2.1. δ. Δείκτες επίτευξης του έργου της Μονάδας που πραγματοποιήθηκε σχετιζόμενους με τους γενικούς και επιμέρους στόχους, που αρχικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογιστικών στοιχείων είχαν τεθεί, στους τομείς: θεραπευτικό ή/και αποκαταστασιακό έργο, κλινικό έργο, επιστημονικές δραστηριότητες, ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
2.2.1.ε. Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών από τρίτους (επιστημονικούς συνεργάτες, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, ελεύθερους επαγγελματίες εν γένει) που έλαβε η μονάδα κατά το έτος αναφοράς.
3. Στοιχεία σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα που αιτούνται ή υλοποιούν οι υπόχρεοι φορείς (έγκριση, προϋπολογισμός, υποέργα, πορεία υλοποίησης, δαπάνες, δείκτες)

Άρθρο 7
Σκοπός της επεξεργασίας των τηρούμενων στοιχείων
Σκοπό της επεξεργασίας των τηρούμενων στοιχείων αποτελεί η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η προστασία της ψυχικής υγείας του πληθυσμού μέσω της διασφάλισης έγκυρου και αποτελεσματικού πλαισίου εποπτείας και ελέγχου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κάθε μορφής επιχορήγηση των υπόχρεων φορέων για τις μονάδες ψυχικής υγείας τους, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, συσχετιζόμενη με θεραπευτική ή μη πράξη ανά ωφελούμενο.
Ειδικότερα, η επεξεργασία των στοιχείων αποσκοπεί στη διαρκή και έγκυρη πληροφόρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας σχετικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και τη διαφάνεια της χρηματοδότησης τους με βάση τα οριζόμενα κυρίως στην υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.876 (ΦΕΚ Β΄/661/23.5.2000) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.06.2013 (Β΄/1426) απόφαση, στην υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ.1662 (ΦΕΚ Β΄/691/5.6.2001) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.50552/29.05.2013 (Β΄/1299) απόφαση, στην Υ5β/Γ.Π.οικ.156618 (ΦΕΚ Β΄/2444/14.12.2009) απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.50557/29.05.2013 (Β΄/1299) και Υ5β/Γ.Π.οικ.56669/11.06.2013 (Β΄/1426) αποφάσεις, στην υπ’ αριθμ. Γ3/οικ.1677 (ΦΕΚ Β΄/664/31.5.2001) απόφαση, στην υπ’ αριθμ. Υ5β/οικ.1962 (ΦΕΚ Β΄/1268/19.10.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην υπ’ αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321 (ΦΕΚ Β΄/453/16.4.2010) απόφαση.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας των δεδομένων
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ως άνω τηρούμενων στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Αποδέκτες των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εγκυρότητα των στοιχείων ταυτοποίησης των ωφελουμένων (ΑΜΚΑ) ορίζονται ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία σχετίζονται με την καταβολή επιχορήγησης ή πληρωμής κάθε μορφής από το Δημόσιο προς τις μονάδες ψυχικής υγείας.
2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτελούντες την επεξεργασία).
3. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος και την τεχνική διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των υπόχρεων φορέων.
β. Διασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια των καταχωριζόμενων πληροφοριών και απαγορεύει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
γ. Διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το ιατρικό και κάθε επαγγελματικό απόρρητο, με πλήρη σεβασμό στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄/50).
4. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά την πενταετία.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις – Κυρώσεις
1. Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να καταχωρίζουν εγκαίρως και με πληρότητα το σύνολο των δεδομένων, στοιχείων και αρχείων σύμφωνα με τα άρθρα της παρούσης και φέρουν την ευθύνη της αλήθειας και ακρίβειας των δηλούμενων, δια των νομίμων εκπροσώπων τους, στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
2. Οι υπόχρεοι φορείς οφείλουν να επιδεικνύουν καλόπιστη συνεργασίας με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Συστήματος και να ανταποκρίνονται αμελλητί σε κάθε αίτημα του για υποβολή διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Η παράλειψη καταχώρισης ή πλημμελής καταχώριση των δεδομένων, στοιχείων και αρχείων του άρθρου 6, η καταχώριση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων, η μη συμμόρφωση στα αιτήματα του Υπευθύνου Διαχείρισης και γενικότερα, η μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις των άρθρων της παρούσης, συνεπάγονται την επιβολή στον υπόχρεο φορέα είτε μεμονωμένα, είτε σωρευτικά των παρακάτω κυρώσεων:
(α) Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1599/1986.
(β) Σε περίπτωση φορέων που επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, αναστέλλεται η χρηματοδότηση τους μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους.
(γ) Σε περίπτωση υποτροπής, με απόφαση του Υπουργού Υγείας επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο ή διακοπή λειτουργίας της μονάδας) που προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 του Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ Α΄/93), όπως έχουν αναπροσαρμοστεί με το άρθρο 10 του
Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ Α΄/225), κατ” ανάλογη εφαρμογή τους.
(δ) Στην περίπτωση υπόχρεων φορέων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, θεμελιώνεται πειθαρχική ευθύνη των υπαίτιων προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΦΕΚ Β 1089 – 30.04.2014