ΕΟΠΥΥ. Σύστημα eΔΑΠΥ. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

edapyΕΟΠΥΥ
Γενική Δ/νση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Διεύθυνση Πληροφορικής

Αθήνα, 11/02/2014
ΑΠ 62

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σ ε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων σ τα πλαίσια της ενεργοποίησης των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σας ενημερώνουμε, ότι :

1) Από 31/1/2014 έχει ενεργοποιηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ η νέα εφαρμογή eΔΑΠΥ Αιμοκαθάρσεων, για συμβεβλημένους παρόχους υγείας.

2) Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας στο σύστημα (eΔΑΠΥ) ηλεκτρονικής πιστοποίησης, ελέγχου υποβολής και παρακολούθησης των μηνιαίων λογαριασμών δαπανών. Στο εξής όλες οι υποβολές δαπανών, από φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα , ανοικτής και κλειστής περίθαλψης, θα παραλαμ βάνονται και διαχειρίζονται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ.

3) Επίσης, οι συμβεβλημέν οι πάροχοι υγείας, ανάλογα με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν, έχουν ενταχθεί στα συ στ ή μα τα ηλεκτρονικών αναγγελιών Αιμοκαθάρσεων και αναγγελιών Ακτινοθεραπειών . Για τις αναγγελίες νοσηλε ιών ασφαλισμένων εφαρμόζεται το σύστημα Εισιτηρίων, Εξιτηρίων και Διακομιδών.

4) Η διασύνδεση των παραπάνω εφαρμογών με το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης διασφαλίζει την άμεση αντιμετώπιση των απαιτήσεων των συμβεβλημένων παρόχων υγείας και την ενιαία εφαρμογή των Κανονισμών και οδηγιών της Διοίκησης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ