ΕΟΠΥΥ. Νοσήλιο συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών

ΕΟΠΥΥ. Νοσήλιο συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών

Καθορισμός τιμής αποζημίωσης του κλειστού ημερήσιου νοσηλίου για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές
Αριθμ. ΔΒ3Ε/οικ.2946 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 468/18.02.2019
Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζει:

Τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης του κλειστού ημερήσιου νοσηλίου για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στα 41,97 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της νοσηλείας πλην του φαρμάκου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 27 της κοινής υπουργικής απόφασης ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ Β’/4898/2018) η ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να είναι έως οκτώ (8) ευρώ, πέραν του ημερήσιου νοσηλίου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.02.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.