ΕΟΠΥΥ. Πως αποζημιώνονται δαπάνες για οπτικά, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες

ΕΟΠΥΥ. Πως αποζημιώνονται δαπάνες για οπτικά, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες

Αποζημίωση ασφαλισμένων για οπτικά, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες

 

Νόμος 4737/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 204/22.10.2020
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ- (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο δέκατο έκτο
Δαπάνες συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ

1. Οι δαπάνες που αφορούν σε λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, καθώς και δαπάνες αγοράς των οπτικών ειδών δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, εφόσον εκτελούνται από μη συμβεβλημένους παρόχους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων

 
 

2. Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις παιδιών ή εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που διενεργούνται για πρώτη φορά μετά από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται και αποζημιώνονται μόνο σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο της υπηρεσίας.

Τα παιδιά ή οι έφηβοι που είχαν ξεκινήσει φυσικοθεραπεία σε μη συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους σε αυτόν.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου η προκαλούμενη δαπάνη αποζημιώνεται απ΄ ευθείας στους δικαιούχους.

3. Όσοι θεραπευτές ή θεραπευτήρια ειδικής αγωγής υπέβαλαν ή επιθυμούν να υποβάλουν δαπάνες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), δύνανται να συνεχίζουν να τις υποβάλουν με αυτήν τη διαδικασία και μέχρι τη σύναψη σύμβασης με τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση να είναι πιστοποιημένοι σε αυτόν