Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007−2013

Αριθμ. 1254 – ΦΕΚ B 1434 – 10.07.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 195/28−02−2011 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013

—————————————

Αριθμ. 1240 – ΦΕΚ B 2335 – 29.08.2014
Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007−2013) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) «2007−2013»
ΑΞΟΝΑΣ 1: «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου»
ΜΕΤΡΟ 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων»