Επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας

Αριθμ. 2/85252/0026 – ΦΕΚ B 3115 – 20.11.2014
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β 5).

Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκτήσει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) (άρθρο 2 του ν. 4001/2011, Α 179).