Επιλογή Προϊσταμένων υπηρεσιών ΓΓΔΕ

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ2014 – ΦΕΚ B 3380 – 16.12.2014

Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.