Επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΚΔΔΑ για τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΚΔΔΑ για τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  

Τα επιμορφωτικά προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς κύκλους.

Στον θεματικό κύκλο «Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση», διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:
«Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας»
Ομάδα Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Δικαστικούς Επιμελητές/τριες (Άμισθοι Δημόσιοι Λειτουργοί) – μέλη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι δικαστικοί επιμελητές/τριες – μέλη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας να γνωρίσουν σε βάθος συγκεκριμένες ενότητες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αυτές ισχύουν, μετά την σημαντική τροποποίηση τους με τον ν.4335/2015 και μεταγενέστερους νόμους έως και σήμερα, και συγκεκριμένα τις εξής δυο θεματικές ενότητες :
Α) «Επίδοση δικογράφων, εξώδικων εγγράφων και εγγράφων προερχόμενων από την αλλοδαπή» και Β) «Αναγκαστική εκτέλεση ημεδαπών και αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων».

Χρονική Διάρκεια: 14 ώρες

Θεματικές Ενότητες
1. Έναρξη του προγράμματος- Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
2. Επίδοση δικογράφων, εξώδικων εγγράφων και εγγράφων προερχόμενων από την αλλοδαπή
3. Αναγκαστική εκτέλεση ημεδαπών και αλλοδαπών εκτελεστών τίτλων
4. Αξιολόγηση – Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων

Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

  

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περιφέρεια Τόπος Διεξαγωγής Τίτλος Εναρξη Λήξη Διάρκεια (Ωρες)
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 22/09/2017 23/09/2017 14
2 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΤΡΑ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 13/10/2017 14/10/2017 14
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 01/12/2017 02/12/2017 14
4 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 29/09/2017 30/09/2017 14
5 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 10/11/2017 11/11/2017 14

Όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ στον σχετικό σύνδεσμο:

 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/gates/stud/sign/Signin.jsp