Επίσημη ημιαργία η παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Επίσημη ημιαργία η παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι εκ του νόμου ημιαργία για όσους εργάζονται στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν έως τις 13.00 μμ
Συγκεκριμένα:

Οι ημέρες ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

Ημέρες ημιαργίας:

  • Η παραμονή των Χριστουγέννων,
  • η παραμονή του Νέου Έτους

Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία

(Άρθρον δεύτερον του νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α126)
3. Η περίπτωσις β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«β) Ημέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».)

Σχετικά:

Δείτε αναλυτικά τις ημέρες αργίας και ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

Οι αργίες στον Ιδιωτικό Τομέα

 

Λειτουργία του Πρωτοδικείου Αθήνας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Όσοι δικηγόροι επιθυμούν να καταθέσουν δικόγραφα ή να πάρουν προτιμήσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31-12-2018) πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες και γραμματείες του Πρωτοδικείου το αργότερο έως τις 12.30 μ.μ., διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 12223/2018 έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι υπηρεσίες και οι γραμματείες του Πρωτοδικείου θα λειτουργήσουν λόγω της ημιαργίας έως την 1 μ.μ.