Παράταση επιδότησης ενοικίου παλιννοστούντων ομογενών της τέως Σοβιετικής Ένωσης

Παράταση επιδότησης ενοικίου παλιννοστούντων ομογενών της τέως Σοβιετικής Ένωσης

στα πλαίσια της στεγαστικής αποκατάστασής τους

 

Παρατείνεται αναδρομικά η διάρκεια επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών

Αριθμ. 63573 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4141/09.09.2021
Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε αναδρομικά τη διάρκεια επιδότησης του ενοικίου των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών μέχρι 31.12.2019.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 055 (κωδικός:2015ΣΕ05500001) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικού ποσού τετρακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (481.685,24 €).

Αναλυτικότερα:
για τις υποχρεώσεις του έτους 2019, για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης μέχρι το ποσό τετρακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (481.685,24€)

 
 

Σχετικά:

Νόμος 4508/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 200/22.12.2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 46
Ρύθμιση θεμάτων παλιννοστούντων ομογενών
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 (Α ́ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως ενισχύσεων, το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κλιμακώνονται δε ανάλογα με τη Ζώνη του άρθρου 4 που βρίσκεται η κατοικία.».
2. Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 που έχουν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες ομογενείς, των οποίων η ιθαγένεια έχει ανακληθεί, δεν αναζητούνται, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αίτησή τους θα γίνει δεκτή και θα αποκτήσουν εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια. Κατά την εξέταση της ως άνω αίτησής τους, δεν λαμβάνει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες απέλασης των ως άνω παλιννοστούντων ομογενών λόγω της ανάκλησης της ιθαγένειάς τους αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αίτησής τους.

ΝΟΜΟΣ 2790/2000 – ΦΕΚ τεύχος Α 24
Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 1
1. Ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια μετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και β) δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης.
2. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ομογενής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από γνώμη της οικείας Προξενικής Αρχής περί της ελληνικής του καταγωγής. Την ελληνική καταγωγή διερευνά τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Έλληνα Πρόξενο και δύο μέλη. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται τα μέλη εκάστης επιτροπής, τα ειδικά στοιχεία και η διαδικασία διατύπωσης του πορίσματος της Επιτροπής της παραγράφου αυτής. Οι οριζόμενοι ως μέλη της επιτροπής πρέπει απαραίτητα να είναι Έλληνες πολίτες.
3. Η ελληνική καταγωγή του ενδιαφερομένου διαπιστώνεται μετά από συνέντευξη και βάσει των κατωτέρω ιδία δικαιολογητικών:
α) διαβατήριο
β) πιστοποιητικό γέννησης
γ) πιστοποιητικό γάμου
δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ε) εσωτερικό διαβατήριο, εφόσον υπάρχει
στ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ελληνική καταγωγή.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται νομίμως επικυρωμένα στο πρωτότυπο και σε επίσημη μετάφραση.
4. Η αίτηση με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τη γνώμη της οικείας Προξενικής Αρχής για την ελληνική καταγωγή του αιτούντος ομογενούς διαβιβάζονται στην οικεία περιφέρεια προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πριν από κάθε απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, γνωμοδοτούν ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ομογενών της περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποια οργάνωση είναι αντιπροσωπευτικότερη, τότε ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής εκπρόσωπος που προτείνει το Προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.).
Έργο των επιτροπών είναι η γνωμοδότηση για την ελληνική καταγωγή των αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια που θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και από συνέντευξη των ενδιαφερομένων, εκτός εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί από την επιτροπή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των επιτροπών, η σύνθεση τους, η τοπική αρμοδιότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους.
5. Η ελληνική ιθαγένεια κτάται από της δόσεως του όρκου από τον ομογενή εντός έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
0 όρκος δίδεται ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Ο τύπος του όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου ως Έλληνας πολίτης». Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται από τον αποκτώντα την ελληνική ιθαγένεια και τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
6. Τα ανήλικα τέκνα του ομογενούς, που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τα ανωτέρω, γίνονται Έλληνες από το χρόνο ορκωμοσίας του γονέα τους και εγγράφονται
στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
7. Με την αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τον εξελληνισμό του ονόματος και του επωνύμου του, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, με την απόφαση του διατάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο.
Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις γίνεται και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου των ανήλικων τέκνων του αιτούντος, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
8. Οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με θεώρηση εισόδου και διαμένουν στη Χώρα, ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας τηρούμενης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκτός από τη γνώμη της Προξενικής Αρχής.
9. Οι ομογενείς που διαμένουν στην Ελλάδα με θεώρηση «παλιννόστηση» και δεν έχει διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 2130/1993.
10. Για τα τέκνα των ομογενών οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διαπιστώνεται η ελληνική ιθαγένεια με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από αίτηση τους και εφόσον είναι ανήλικα ύστερα από αίτηση του ασκούντος τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και εγγράφονται στα Μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια του δήμου ή κοινότητας στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς τους.
Για όσους από τους ανωτέρω, από τον έλεγχο των στοιχείων προκύπτει ότι δεν αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννηση τους βάσει των διατάξεων του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, μπορούν να την αποκτήσουν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
11. Ομογενείς, για τους οποίους η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας συνεπάγεται, κατά τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της χώρας προέλευσης τους, την απώλεια της ιθαγένειας τους, μπορούν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να αποκτήσουν μετά από αίτηση τους είτε την ελληνική ιθαγένεια, κατά τα ανωτέρω, είτε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη της Προξενικής Αρχής του τόπου διαμονής τους, η οποία διατυπώνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4, αν αυτοί κατοικούν σε χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή εάν διαμένουν στην ελληνική επικράτεια κατά την ίδια διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου χωρίς να
απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το περιεχόμενο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης του. Επίσης, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας μπορεί να παρέχεται κατά τα ως άνω στους ομογενείς μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και σε εκείνους που δεν επιθυμούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, εάν αυτοί κατοικούν σε χώρα της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή της παραγράφου 4, εάν διαμένουν στην ελληνική επικράτεια χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής.
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας δύναται να χορηγείται και σε ομογενείς που διαμένουν σε άλλες χώρες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δελτίου αυτού.
12. Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας του ομογενούς στην ελληνική επικράτεια.
13. Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου χορηγείται με σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και στα ανήλικα τέκνα των ομογενών.
14. Οι αλλογενείς σύζυγο» ομογενών, στους οποίους χορηγήθηκε κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, αποκτούν αυτοδικαίως άδεια παραμονής και εργασίας για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται ο γάμος με τον ή την ομογενή ή έχουν αποκτήσει τέκνα.
15. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Γ, Δ’ και Ε’ κατωτέρω εφαρμόζονται στους ομογενείς που έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική επικράτεια μέχρι την 31.12.1999 και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή στους οποίους χορηγείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας. Σε όσους δεν κατοικούν στην ελληνική επικράτεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε’.
16. Οι επιτροπές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να προβαίνουν σε επανέλεγχο των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ελληνική ιθαγένεια ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 2130/1993 και του παρόντος νόμου.
17. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό ισχύουν συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.δ. 3370/1955, όπως ισχύει.
18. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου παράγουν αποτελέσματα μετά την 1.4.2000.
19. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ62 Α) καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για θέματα παλιννοστούντων

Άρθρο 2
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρμόδιο για την υλοποίηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, αρωγή, ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών. Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ιδίως:
α) Οργανώνει και σχεδιάζει την υποδοχή των νεοαφι-κνούμενων παλιννοστούντων με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων υλικών και κοινωνικών αναγκών τους, με τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και οικισμών υποδοχής.
β) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία μόνιμης στέγασης και εγκατάστασης των παλιννοστούντων σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνθηκών επαγγελματικής τους αποκατάστασης.
γ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκμάθηση από παλιννοστούντες της ελληνικής γλώσσας και για την προετοιμασία και ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
δ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την επαγγελματική επανεκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών.
ε) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των διαφόρων φορέων, σε θέματα που αφορούν τους παλιννοστούντες και δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και ομαλής ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία οργάνωσης και ίδρυσης κέντρων φιλοξενίας και οικισμών υποδοχής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η άσκηση αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 μπορεί να μεταβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Στεγαστική Αποκατάσταση

Άρθρο 3
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιοκατοίκησης των ομογενών, η Πολιτεία μεριμνά για τη δωρεάν παροχή οικοπέδων, όπου αυτό είναι δυνατόν, την ατελή έκδοση οικοδομικής άδειας και τη χορήγηση δανείων και επιδοτήσεων.
2. Η στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης πραγματοποιείται με:
α) Την επιδοτούμενη ιδιοκατοίκηση μέσω της ενίσχυσης για την κατασκευή ή τη βελτίωση υπάρχουσας κατοικίας, της αγοράς διαμερίσματος από την ελεύθερη αγορά ή της παροχής έτοιμης κατοικίας από το Δημόσιο ή άλλο φορέα.
β) Την επιδοτούμενη ενοικίαση μέσω της επιδότησης του ενοικίου στην ελεύθερη αγορά ή μέσω της κάλυψης της στεγαστικής ανάγκης με ενοικιαζόμενες κατοικίες. Οι ομογενείς που είναι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του Οργανισμού με μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ.

«3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως ενισχύσεων, το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κλιμακώνονται δε ανάλογα με τη Ζώνη του άρθρου 4 που βρίσκεται η κατοικία.».
Το Δημόσιο παρέχει εγγύηση αποπληρωμής των δανείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου προβλέπεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ., θα καθορίζονται οι ανωτέρω παροχές στεγαστικής συνδρομής του Ο.Ε.Κ. και θα κλιμακώνονται ανάλογα με τις ζώνες που βρίσκεται η κατοικία, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 4.
5. Για τη στέγαση ομογενών δικαιούχων του Ο.Ε.Κ. σε εργατικές κατοικίες ή διαμερίσματα είναι δυνατόν να ισχύουν μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του Ο.Ε.Κ. «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.».
6. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 τροποποιείται ως εξής:
«Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών λόγω προσωπικής απασχόλησης του ομογενούς ορίζεται στο 50%. Η ισχύς της διάταξης εκτείνεται μέχρι την 31.12.2004.»
7. Οι ομογενείς, εις βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα κατεδάφισης των κατοικιών τους, έχουν απόλυτη προτεραιότητα για τη στεγαστική τους αποκατάσταση.

Άρθρο 4
Ζώνες εγκατάστασης
1. Για το σκοπό της ορθολογικής εγκατάστασης των ομογενών στις διάφορες περιοχές της επικράτειας, η χώρα διαιρείται στις εξής τέσσερις (4) Ζώνες (Α, Β, Γ, Δ), ανάλογα με τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών:
Ζώνη Α: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.
Ζώνη Β: Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Ζώνη Γ: Λοιπή Ελλάδα, εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά.
Ζώνη Δ: Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Αιγαίου επιτρέπεται η ένταξη στη Ζώνη Α και άλλων νησιών του Αιγαίου με βάση δημογραφικά, οικονομικά και αναπτυξιακά κριτήρια.

Άρθρο 5
Διάθεση εκτάσεων – Παραχώρηση οικοπέδων
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος παραχώρησης οικοπέδων στους ομογενείς διατίθενται εκτάσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), κατά τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του ν. 400/1976.
2. Η παραχώρηση των οικοπεδικών εκτάσεων ύστερα από τη ρυμοτόμηση τους κατά το άρθρο 6 του παρόντος και την εφαρμογή του σχεδίου πραγματοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για την παραχώρηση στους ομογενείς από την τέως Ε.Σ.Σ.Δ. οικοπεδικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται οι περιοχές στις κατά το άρθρο 4 του παρόντος Ζώνες, στις οποίες παραχωρούνται οικοπεδικές εκτάσεις του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. στους ομογενείς, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών.
4. Σε περίπτωση ρυμοτομικού σχεδίου αγροτικού οικισμού του άρθρου 38 του ν. 1337/1983 οι ομογενείς υπάγονται στους δικαιούχους της παρ. 1α του άρθρου 1 του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239 Δ’).

Άρθρο 6
Πολεοδομικό Σχέδιο
1. Στο πλαίσιο της στεγαστικής αποκατάστασης των ομογενών, για την έγκριση νέων ρυμοτομικών σχεδίων και την επέκταση υπαρχόντων ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και το ν καθορισμό των χρήσεων γης, των όρων και των περιορισμών δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2508/1997, όπως ισχύουν.
2. Για την εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων αποκατάστασης των ομογενών μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, στις διατεθειμένες εκτάσεις, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς και να ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του κατά τις γενικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος «Περί Σχεδίων Πόλεων κ.λπ.» της 17.7/18.8.1923.
3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α’), όπως ισχύει, είναι δυνατή η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας της κύριας και μοναδικής κατοικίας ομογενών που έχει ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
Η σύνδεση του παραπάνω κτίσματος γίνεται αφού προηγουμένως υποβληθούν στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία οι δηλώσεις και τα αναφερόμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983. Για τη σύνδεση προσκομίζονται στον αρμόδιο φορέα κοινής ωφελείας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την 38106/12.5.1989 (ΦΕΚ 360 Β’) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι ομογενείς απαλλάσσονται από την καταβολή της ειδικής εισφοράς που προσδιορίζεται από το 3.9.1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 393 Δ’) «Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτων και σχετικές διαδικασίες». Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για τα κτίσματα που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983.

Άρθρο 7
Άδεια κατασκευής κατοικιών
Η οικοδομική άδεια ανέγερσης κατοικίας των ομογενών εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ατελώς. Η άδεια αυτή αφορά στην κύρια και μοναδική κατοικία του ομογενή συνολικής επιφάνειας μέχρι 120 τ.μ. που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο κατά το άρθρο 5 του παρόντος.
Η παραπάνω άδεια μπορεί να εκδοθεί βάσει ολοκληρωμένων μελετών διαφόρων τύπων κατοικιών που παραχωρούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, καθώς και η επίβλεψη της κατασκευής ανατίθεται σε μηχανικούς της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της περιφέρειας που ορίζονται από το νομάρχη ή το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Η σύνταξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και η επίβλεψη της κατασκευής μπορεί να γίνει και από ιδιώτη τεχνικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 8
Αγροτική αποκατάσταση
1. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 994/1979, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1021 /1980, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 37/18/30.7.1980 απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Εξωτερικών, Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών επεκτείνονται και στους ομογενείς από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η γεωργική και κτηνοτροφική αποκατάσταση τους.
2. Με τη δημιουργία αγροτικής εκμετάλλευσης οι ομογενείς, εφόσον στο πρόσωπο τους συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, μπορεί να τύχουν των ωφελημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
3. Για την πληρέστερη αγροτική αποκατάσταση των ομογενών ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στους υφιστάμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
Άρθρο 9 Απασχόληση στο δημόσιο τομέα
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 εφαρμόζονται και για την πρόσληψη σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα του συνόλου των ομογενών που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε μία από τις δύο πρώτες Ζώνες του άρθρου 4 του νόμου αυτού.
2. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, πέραν του εκάστοτε προκηρυσσόμενου αριθμού θέσεων για εθελοντές – εθελόντριες πενταετούς υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.), η προκήρυξη θέσεων ποσοστού καθοριζομένου σε τρία έως πέντε τις εκατό (3%-5%), ενιαίως για ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Τα άρθρα 7 και 22 του ν. 1513/1985 (ΦΕΚ12 Α’) εφαρμόζονται αναλογικά και για τους παραπάνω ομογενείς υποψηφίους Ε.Π.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης των ανωτέρω θέσεων από τους ομογενείς. Σε περίπτωση ενδεχόμενων κενών θέσεων για συμπλήρωση του υπόψη καθοριζόμενου ποσοστού, αυτές πληρούνται από τους υποψήφιους επιλαχόντες – επιλαχούσες Ε.Π.Υ. των γενικών προκηρυσσόμενων θέσεων.
3. Σε περίπτωση δημιουργίας τμημάτων διδασκαλίας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ημεδαπής, της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης πέραν του αναλυτικού προγράμματος μέχρι και τέσσερις ώρες την εβδομάδα, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα, ως ωρομίσθιοι ομογενείς εκπαιδευτικοί από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής.

Άρθρο 10

Επαγγελματική κατάρτιση
Για τη διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας, οι ομογενείς από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εντάσσονται σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία προκηρύσσονται από τα αρμόδια Υπουργεία και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και υλοποιούνται από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με κοινή κατ’ έτος απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου καθορίζονται τα ποσά, ο τρόπος και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των προβλέψεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 11
1. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ένταξης των ομογενών υλοποιούνται δράσεις για τον πολιτισμό, την καλλιτεχνική δημιουργία και την προβολή της, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος καθορίζονται το περιεχόμενο, ο τρόπος υλοποίησης και οι ειδικότερες λεπτομέρειες των ανωτέρω δράσεων.
2. Για την πληρέστερη ένταξη των ομογενών από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και την ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο καταρτίζονται ειδικά πρόσθετα εθνικά προγράμματα εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα προ-
γράμματα αυτά καταρτίζονται από φορείς του Δημοσίου που παρέχουν εκπαίδευση και περιλαμβάνουν, εκτός από τη συστηματική διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, στοιχεία εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, λειτουργίας θεσμών κ.ά..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 12
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων και ειδικούς επιστήμονες και έχει ως έργο την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των δράσεων που αναλαμβάνονται για την ένταξη των παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται αμοιβή των μελών της Επιτροπής κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο συντονισμός των δράσεων και προγραμμάτων για την αποκατάσταση των ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση ασκείται από τους Υπουργούς Μακεδονίας -Θράκης και Αιγαίου για δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται εντός της περιοχής αρμοδιότητας τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συστήνονται στην έδρα των νομών που περιλαμβάνονται στις τρεις πρώτες Ζώνες του Άρθρου 4 του παρόντος νόμου Ειδικά Συντονιστικά Όργανα για τον τοπικό συντονισμό της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Την εποπτεία των Οργάνων αυτών έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών, καταρτίζει και υποβάλλει κατ’ έτος στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων, Ειδική Έκθεση για την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και κατοικούν ή διαμένουν στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται μι απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης· 1
2. Οι αποφάσεις των κλιμακίων του Υπουργείου Εξωτερικών για τη χορήγηση «παλιννόστησης» στους ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση, με τις οποίες χορηγήθηκε, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, «παλιννόστηση» στους ανωτέρω ομογενείς θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 14
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 87 του ν. 1892/1990, εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου να διατεθούν δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα ως εθνικοί εμπειρογνώμονες σε υπηρεσίες χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, υποψήφιων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια προγραμμάτων που υλοποιούνται από αυτήν ή τα Κράτη – Μέλη. Η διάθεση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού. Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 1999.
Άρθρο 15
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 (ΦΕΚ281 Α’) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι μπορεί να εκλεγούν μέλη που προέρχονται από τις κατηγορίες των εδαφίων α’, β’, γ’, ε’, ι’ και ιβ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
«6. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί εφόσον έχουν ορισθεί δύο από τα μέλη του εδαφίου γ’ και τα μέλη των εδαφίων α’, ε’, ι’ και ια’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.