Επίσημη ημιαργία η Παρασκευή 24-12-2021 παραμονή των Χριστουγέννων

Επίσημη ημιαργία η Παρασκευή 24-12-2021 παραμονή των Χριστουγέννων

Η παραμονή των Χριστουγέννων είναι επίσημη ημιαργία

 

Η παραμονή των Χριστουγέννων είναι εκ του νόμου ημιαργία για όσους εργάζονται στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

 

Ως εκ τούτου οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν έως τις 13.00 μμ

  

Συγκεκριμένα:

Οι ημέρες ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

Ημέρες ημιαργίας:

  • Η παραμονή των Χριστουγέννων,
  • η παραμονή του Νέου Έτους

Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία

(Άρθρον δεύτερον του νόμου 1157/1981 (ΦΕΚ Α126)
3. Η περίπτωσις β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 1 της δια του παρόντος κυρουμένης Πράξεως αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«βΗμέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».)

 

Σχετικά:

Δείτε αναλυτικά τις ημέρες αργίας και ημιαργίας για όσους εργάζονται στο Δημόσιο

Οι επίσημες αργίες στον ιδιωτικό τομέα με τον νέο εργασιακό νόμο 4808/2021